Cikkek

Uszoda-Bazin de înot - Regulament/Szabályzat

Regulament

de Organizare şi Funcţionare a

Bazinului de înot din localitatea Sâncraiu

Prezentul Regulament stabileşte funcționarea, întreținererea, exploatarea, modul de organizare a activității bazinului precum și raporturile dintre Administrator și Beneficiarii activităților organizate în cadrul Bazinului de înot privind utilizarea bazei sportive, drepturile şi obligaţiile părților, interdicţiile și sancţiunile ce îi pot fi aplicate beneficiarului, în scopul desfăşurării corespunzătoare a activităţii sportive, didactice și educative pentru care a fost realizat Bazinul de înot.

Dispoziții generale

Art.1.

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică Administratorului, personalului de deservire și pază și Beneficiarilor.

(2) Prezentul regulament face parte integrală a ROFUIP-ului aprobat de Consiliul de Administrație (CA) a Școlii Gimnaziale “Ady Endre” Sâncraiu. Modificarea regulamentului se face prin aprobare CA.

Art.2.

(1) Bazinul de înot funcționează cu sediul în sat. Sâncraiu nr. 308, jud.Cluj.

 (2) Bazinul de înot este alcătuit din teren (spatii verzi + parcare), construcție (bazin), instalații și dotări aferente, care intră în componența sa (conform HOTĂRÂRI Nr. 8. din 14.01.2021 și procesului verbal de predare-primire).

Art.3.

(1) Bazinul de înot este proprietatea Comunei Sâncraiu și se află în administrarea Școlii Gimnaziale “Ady Endre” Sâncraiu, denumit”Administrator”.

(2)   Administratorul răspunde de toate activitățile ce se desfășoară în cadrul bazei
sportive și asigură lucrările de întreținere necesare menținerii în stare normală de
funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente Bazinului de înot.

(3)  Bazinul de înot didactic este finanţat din:

a)            Alocații de la bugetul Comunei Sâncraiu pentru activități instituțional administrative de natura didactică și socială ;

b)     venituri proprii ce sunt obținute din aplicarea tarifelor și care se vor înregistra ca venituri ale bugetului bazinului;

c)            alte surse în condițiile legii (venituri din donații și sponsorizări - cu respectarea destinației precizate în contractele de donații și sponsorizări).

 

Art.4.

(1)   Resursele financiare ale bazinului sunt administrate de contabilitatea Școlii Gimnaziale “Ady Endre” Sâncraiu.

Art. 5.

 (1) Obiectul de activitate al Bazinului de înot îl constituie administrarea bazei materiale destinată competițiilor sportive de nivel naţional şi internaţional, a antrenamentelor, cursurilor de iniţiere înot, precum şi altor acţiuni cu caracter sportiv sau de practicare a înotului și asigurarea serviciilor publice pentru activități instituțional administrative de natura didactică și socială.

(2) Dreptul de a organiza activitățile desfășurate în incinta bazei sportive aparține Administratorului.

Art. 6.

Bazinul de înot asigură egalitatea accesului la serviciile oferite în vederea petrecerii timpului liber şi dezvoltarea armonioasă a utilizatorilor, fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, etnică ori religioasă.

Art. 7.

 (1) Beneficiar al activităților organizate în cadrul Bazinului de înot este orice persoană fizică sau juridică căreia Administratorul i-a acordat dreptul de acces și utilizare a bazei sportive în baza unui contract, protocol, abonament, legitimație, bilet, invitație, voucher etc.

(2) Calitatea de beneficiar poate fi obținută doar în urma semnării (personal sau de către părinte/tutore/aparținător legal) a unei declaraţii privind acceptul tuturor prevederilor prezentului regulament, precum şi acceptul condiţiilor tehnico-materiale existente la Bazinul de înot și a condițiilor de desfășurare a activităților. Structurile sportive definite conform Legii nr.69/2000 pot desfăşura activităţi de antrenament/competiție doar în urma semnării unui „Contract/Protocol de colaborare” şi a unei declaraţii privind acceptul tuturor prevederilor prezentului regulament, precum şi acceptul condiţiilor tehnico-materiale existente la Bazinului de înot.

(3) Administratorul și beneficiarul respectă REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Art.8.  

Serviciile oferite în cadrul Bazinului de înot sunt:   

1)     asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților destinate
organizării și promovării competițiilor sportive, pregătirea sportivă de
performanță;

2)   organizarea de activități instituțional administrative de natura didactică și
socială constând în
:

-    cursuri de inițiere - învățare a înotului organizate in baza protocoalelor
incheiate cu unitățile școlare;

-  asigurarea procesului instructiv-educativ în cadrul orelor de educație fizică și a activităților extrașcolare pentru elevii școlii gimnaziale “ Ady Endre” Sâncraiu

3)   facilitarea în limita locurilor disponibile a accesului pentru public în bazin pe
baza de bilete sau abonamente.

Art.9.

      Obligațiile Administratorului

Administratorul este obligat să asigure îndeplinirea indicatorilor de performanţă pentru serviciile specializate, astfel:

1)        folosirea şi supravegherea în bune condiţii a instalaţiilor din dotare;

2)   întreţinerea curăţenieiincintei Bazinului de înot, se efectuează în tot timpul anului pe toată durata zilei, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public;

3)        dezinsecţia şi deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare;

4)        întreţinerea bazinului, duşurilor, grupurilor sanitare se va face respectându-se normele igienico-sanitare în vigoare;

5)        asigurarea avertizării scrisă şi la locuri vizibile, pentru pericolul de înec;

6)        asigurarea personalului calificat în acţiunile de salvare a celor aflaţi în pericol de înec precum şi funcţionarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;

7) asigurarea  personalului   calificat  pentru  evitarea  accidentelor,   zona  va  fi supravegheată permanent;

8) asigurarea bunei funcţionări a iluminatului public pe căile de acces şi în incinta Bazinului de înot;

9) personalul din incinta Bazinului de înot nu îşi asumă răspunderea pentru bunurile, valorile şi obiectele lăsate în cabinele de la vestiar sau în orice loc din incinta Bazinului de înot;

10) obiectele găsite se predau personalului din cadrul Bazinului de înot care au ca obligaţie ca predarea bunului găsit către proprietar să se facă prin verificarea cărţii de identitate și pe bază de semnătură.

11) personalul din cadrul Bazinului de înot este dator să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii serviciului;

12) personalul din cadrul Bazinului de înot are obligaţia să se conformeze dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici cu excepţia cazului în care acestea ar fi ilegale;

13) personalul din cadrul Bazinului de înot are obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit, să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului ierarhic superior şi să anunţe în caz de îmbolnăvire;

14) personalul din cadrul Bazinului de înot are obligaţia să respecte normele de securitatea muncii și în domeniul situațiilor de urgență şi să respecte indicaţiile primite.

Art. 10.

 

  Obligațiile Beneficiarilor

Persoanele care folosesc spaţiile Bazinului de înot au următoarele obligaţii:

1)să solicite intrarea în zona bazinului doar dacă au achitat, în prealabil, la caserie - contravaloarea abonamentului, biletului corespunzător; să prezinte obligatoriu abonamentul/legitimaţia de acces, biletul, etc ;

2)          să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bazinului de înot (afişat la intrarea în incintă). Persoanele care încalcă prezentul Regulament vor fi evacuate, iar în cazul repetării indisciplinei, li se va interzice accesul în incinta complexului, chiar dacă abonamentul lor este încă în perioada de valabilitate. La producerea de pagube sau exploatare defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă/producerea de distrugeri a dotărilor bazinului/ echipamentelor/ spațiilor sau oricăror altor bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

3)să păstreze ordinea, curăţenia şi liniştea în toată incinta bazei de nataţie;

4)          să posede şi să utilizeze echipament adecvat activităţilor de nataţie: slip, cască de protecţie capilară, ochelari de înot; Intrarea în bazin se face numai cu ținută obligatorie: costum de baie, slip și cască. Toți utilizatorii bazinului trebuie sa poarte costum de baie si casca. Nu este permis înotul cu haine de stradă. Haine precum pantalonii ¾, pantalonii de sport sau lenjeria intimă nu sunt considerate costum de baie.

Adulții si copii cu probleme de incontinență sunt obligați să poarte scutece absorbante speciale, dublate cu materiale speciale care să le asigure etanșeitatea și impermeabilitatea.

5)  să treacă la echipamentul descris mai sus, imediat după intrarea în incinta
Bazinului de înot, depunând ţinuta (hainele, încălţămintea) de stradă şi
celelalte obiecte personale (ce exced echipamentul sportiv şi de protecţie) în vestiarul
ce corespunde cheii/brățării atribuite la intrare; înainte de părăsirea vestiarului, în
scopul intrării în zona bazinelor, să se asigure de faptul că vestiarul este închis şi
cheia/brățara acestuia se află în posesia sa;

6)  înaintea intrării în apă,  purtând echipamentul descris mai sus, să urmeze, în
mod obligatoriu, circuitul igienico-sanitar iniţial necesar, după cum urmează:

a)  utilizare toalete;

b)                                        spălare la  duş,   după  folosirea  duşului  utilizatorul   are obligaţia de a închide robinetul;

c)              deplasarea cu papuci, până la intrarea în apă;

d)            accesul în bazin se face pe scări;

7)    să se supună observaţiilor/indicaţiilor/recomandărilor salvamarului şi ale
personalului de serviciu, atât în momentul intrării în bazin, cât şi pe toată
perioada utilizării Bazinului de înot;

8) în timpul activităţii de înot, să respecte regula că sensul de deplasare pe culoarul de înot este mereu partea dreaptă a acestuia (faţă de linia de marcaj de pe fundul bazinului);

9) după încheierea activităţii sportive, la ieşirea din bazin, să urmeze circuitul igienico-sanitar final necesar, după cum urmează:

a)      deplasarea cu papuci, până la zona de duşuri;

b)     spălarea la duş, cu săpun/gel de duş; după folosirea duşului utilizatorul are obligaţia de a închide robinetul;

c)      deplasarea cu papuci, până la vestiare;

10)   să îşi schimbe (doar în cabinele de echipare/dezechipare din zona vestiarelor) echipamentul sportiv şi de protecţie cu ţinuta (hainele şi încălţămintea) de stradă ce au fost depuse în vestiarul corespunzător cheii atribuite la intrarea în complex;

11) să predea cheia de la vestiar la ieşirea din incinta Bazinului de înot didactic;

12) să utilizeze toată baza materială în conformitate cu regulile exploatării normale; în cazul producerii de pagube, ca urmare a exploatării defectuoase, persoanele vinovate vor trebui să suporte, integral, paguba produsă ;

13) să predea la recepție orice obiect găsit în incinta Bazinului de înot, care nu îi aparţine (astfel încât pierzătorul să îl poată recupera, pe baza unei solicitări, însoţită de o descriere cât mai exactă) ;

14) la expirarea timpului de închiriere și la sfârșitul programului de funcționare să părăsească incinta bazinului ;

15)    Deplasările cu papucii uzi se vor face cu atenţie maximă, în vederea evitării alunecării şi căderii.

16)    În situațiile în care copilul ce urmează a avea curs de înot este însoțit de un părinte de sex opus, se va utiliza vestiarul corespunzător sexului copilului;

17)    Este interzisă intrarea domnilor/ băieților în vestiarul fetelor, precum și accesul doamnelor/ fetelor în vestiarul bărbaților.

18)    Accesul la dușuri se face folosind încălțăminte adecvată. Este interzis accesul persoanelor de gen masculin la dușul femeilor, precum și accesul persoanelor de gen feminin la dușul bărbaților.

19)    Adoptarea unei ținute decente la duș este obligatorie, precum și în vestiar. Beneficiarii se schimbă de haine în spațiile din vestiarele special amenajate în acest sens.

Art.11.

 Obligaţiile referenților și experților sportivi (personal de specialitate):

1)             Referenții/experții sportivi au obligaţia de a-şi instrui cursanții în utilizarea dotării Bazinului de înot şi în a-i determina să nu alerge, să nu se îmbrâncească, să nu acceseze blocstarturile, să nu se joace cu mingea în jurul bazinului şi în a avea un comportament civilizat în tot complexul, pe toată perioada antrenamentului.

2)             Referentii/expertii sportivi sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul antrenamentului, precum şi pentru orice stricăciune provocată bazei sportive. Pentru evitarea acestor evenimente şi situaţii neplăcute, antrenorii şi instructorii trebuie să ia, din timp, toate măsurile necesare pentru a preveni absolut oriceproblemă care ar putea provoca neajunsuri copiilor, secţiilor/cluburilor din care fac parte, părinţilor sau aparţinătorilor sau Bazinului de înot.

3)        Referenții/experții sportivi nu vor părăsi incinta bazinului înainte de a se asigura că toţi sportivii sau cursanții lor au părăsit-o, în deplină siguranţă.

4)                    În orice problemă organizatorică pe care nu o au în zona de influenţă, referenții/experții sportivi se vor adresa coordonatorului bazei sportive, care are responsabilitatea de a încerca să identifice soluțiile potrivite.

Art. 12.

Accesul la bazinul de înot

 (1) Accesul în incinta Bazinului de înot se face în limita capacității maxime admise, cu programare prealabila, dupa următorul programul prezentat în anexa 1:

Accesul în incinta Bazinului de înot, se face zilnic, conform programului. Orice modificări ale orarului vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor prin afișare pe site-ul aei.sancraiu.ro, în incintă, instiințări scrise sau poștă electronică, când se consideră necesar.

(2)         Competiţiile, programul de pregătire al sportivilor şi manifestările sportive, organizate de structurile sportive, au prioritate faţă de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul şi durata de desfăşurare a acestora fiind afișate şi comunicate în prealabil.

(3)         Pentru acces în incinta Bazinului de înot, la intrare, beneficiarii au obligația de a preda documentul de acces personalului de deservire. Documentele de acces vor fi înapoiate în momentul predării cheii/ brățării care permite accesul la dulapul din vestiar. În cazul în care beneficiarul pierde sau nu are asupra sa abonamentul/legitimația, se completează, la Recepția bazinului, un formular pentru emiterea unui abonament/unei legitimații cu titlu de ”DUPLICAT” sau pentru înregistrarea ședinței respective în contul beneficiarului. Abonamentul/ legitimația de acces sunt nominale și netransmisibile.

 

(4)    Orarul de funcţionare a Bazinului de înot, aprobat de către Administrator, va fi afişat într-un loc vizibil, la intrarea în incintă. Respectarea orarului de funcţionare este obligatorie pentru toate categoriile de persoane cărora le este permis accesul la bazin, conform prevederilor prezentului Regulament.

(5)    Durata unei ședințe este de 60 de minute (o oră), beneficiarii având dreptul la acces în hol și la vestiar, pentru echipare/ dezechipare, efectuare circuit igienico-sanitar, cu 15 minute înainte de începerea ședinței și 15 minute după încheierea acesteia.

(6)   Programul de funcționare va fi planificat pe zile și ore, în conformitate cu
necesitățile activităților și nu va putea fi schimbat fără aprobarea Administratorului.

(7)   În cazul în care desfăşurarea competiţiilor sportive necesită modificarea orarului
aprobat de Administrator, modificarea va fi afişată într-un loc vizibil, la intrarea în
incintă, cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice în avans, iar beneficiarii afectați de
modificările intervenite vor fi anunțați prin telefon sau poștă electronică.

(8)   In zilele în care se desfăşoară competiţii sportive au acces la Bazin sportivii din
structurile sportive cu care Administratorul are în derulare contracte, precum şi
antrenorii acestora; de asemenea, au acces şi arbitrii şi delegaţiile oficiale ale
echipelor participante, și posesorii de abonamente/bilete, personalul tehnic,
administrativ şi de control al conducerii.

(9)         În cadrul programului de funcționare vor fi alocate cu prioritate ore pentru :

a)  cursuri de inițiere - învățare a înotului

b)        competiții sportive;

c)         pregătirea sportivă de performanță;

d)       ore speciale pentru public în bazin (cu bilete/abonamente).

(11)   Plata integrală a abonamentelor/biletelor se va face la contabilitatea administratorului/casieriaBazinului de înot și nu la instructor. În cazul renunțării la curs pe parcursul perioadei în care
beneficiarul deține un abonament valabil, contravaloarea acestuia nu se restituie.

(12)   Numărul maxim de utilizatori ai Bazinului de înot didactic, este:

-       pentru bazinul didactic / de antrenament - 40 persoane / ora;

 (13)  Administratorul nu este responsabil pentru neprezentarea beneficiarului la curs și
nu returnează sau transferă taxa pentru orele pierdute din motive dependente de
beneficiar. Abonamentul are valabilitate în funcție de numărul ședințelor pentru care se
optează și este specificată pe abonament. Durata abonamentului se prelungește doar în
cazul în care beneficiarul nu este apt din punct de vedere medical să urmeze un anumit
curs, acest lucru dovedindu-se prin adeverință medicală semnată și parafată de un medic
specialist.

(14) Accesul cu autovehicule în parcarea Bazinului de înot este permisă numai în limita locurilor disponibile, fără obturarea sau blocarea căilor de acces şi numai pentru beneficiarii /însoțitorii bazei de natație.

(15)      Însoțitorii beneficiarilor au acces numai în spaţiul de aşteptare si la grupurile sanitare, cu excepția însoțitorilor copiilor minori (cu vârsta de până la 7 ani) carora le este permis accesul şi la vestiare în vederea echipării / dezechipării;

(16)      Cursurile de iniţiere în înot (copii, dar şi alte categorii de vârstă) pot fi susţinute doar de către antrenori/instructori cu atestat.

(17)      Accesul în bazin, precum și ieșirea din acesta se face numai pe scările special amenajate. În scopul menţinerii disciplinei şi a siguranţei beneficiarilor, instructorul, şi personalul de control al Bazinului de înot au autoritate deplină, ce se poate concretiza, inclusiv, prin evacuarea persoanelor ce nu respectă prezentul Regulament.

(19) Intrarea în incintă a sportivilor sau a cursanților de la grupele de iniţiere în înot este permisă numai în prezenţa insoțitorilor stabiliti conform protocoalelor incheiate cu unitatile școlare şi respectiv, a instructorului. Aceştia au responsabilitatea ca, la terminarea programului de antrenament sau instruire, să îşi însoţească cursanții până la ieşirea din incinta complexului.

(20)     Minorii sub 14 ani care doresc să practice activităţi de nataţie, în afara cadrului organizat prin unitățile școlare și fără instructor, trebuie să fie însoţiţi în sala bazinelor de către un adult echipat corespunzător, care își asumă răspunderea pentru supravegherea acestuia pe toată durata perioadei în care se află în incintă.

(21)     Pentru a putea practica activităţi sportive, se recomandă ca persoanele în cauză, în special copiii, să nu servească mâncare cu mai puţin de 3 ore faţă de momentul intrării în baza sportivă.

(22)     Înscrierea cursanţilor. Documente necesare:

-       copie certificat de naştere ;

-       adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru efort fizic", și "Apt pentru bazin" la un interval de 90 zile;

-       cerere de înscriere ;

-       declaraţie din partea părintelui precum că a luat la cunoştinţă de Regulamentul bazinului, norme de comportare, interdicţii şi obligaţii.

Cursanţii trebuie să aibă ca echipament: cască, papuci, prosop, costum de baie sau slip.

(23)  Alți beneficiari:

Utilizarea bazinului este permisă, în afara orelor rezervate pentru competiții sportive, pregătirea sportivă de performanţă, cursuri de iniţiere - învăţare a înotului, cursuri dedicate persoanelor cu dizabilități, conform programului, pentru ore speciale pentru public în bazin .

(24)     Nimeni nu va fi primit în zona de înot în afara orelor de funcționare. Pătrunderea în această zonă în afara orelor de program cu publicul este interzisă și va fi considerată o încălcare a proprietății.

(25)     Însoţitorii cursanților minori, pot avea acces şi la vestiare, doar pe perioada echipării/dezechipării minorilor şi doar echipaţi corespunzător (cu echipament sportiv de tip ”trening” şi protectori de încălţăminte pentru păstrarea igienei sau papuci, din dotarea proprie a  acestora).

    Art. 13.

În incinta Bazinului de înot sunt interzise:

1) accesul persoanelor care suferă de boli transmisibile, prezintă plăgi deschise,
micoze, dermatite, dermatoze sau orice altă boală care pune în pericol sănătatea
celorlalte persoane;

11) persoanele suferinde de afecţiuni pulmonare, cardiace, sau alte afecţiuni grave îşi asumă pe deplin răspunderea în ceea ce priveşte utilizarea facilităţilor oferite în cadrul Bazinului de înot;

12) accesul în bazin a persoanelor care prezintă următoarele simptome: febră, diaree, vărsături, icter, furuncule, infecții ale pielii și supurații;

2) accesul minorilor în zona bazinului, neînsoţiţi sau nesupravegheaţi;

3)        accesul persoanelor în stare de ebrietate sau sub influenţa narcoticelor;

4)        introducerea şi consumul de băuturi alcoolice, în tot perimetrul Bazinului de înot;

5)        introducerea şi consumul oricărui tip de alimente;

6) intrarea persoanelor la bazin cu bomboane sau gumă de mestecat în gură, precum
și oricăror alte alimente; aruncarea gumei de mestecat în apă;

7)  consumul de semințe în incinta bazinului;

8)  accesul în incinta bazinului cu arme, de orice fel sau obiecte periculoase;

9)  fumatul (în toată incinta Bazinului de înot şi în spaţiile adiacente, de la interior); excepţie fac doar spaţiile special amenajate şi marcate corespunzător;

10)  introducerea în incintă a animalelor, de orice fel;

 11) deplasarea în ţinută de stradă în perimetrul bazinului;

12)  accesul   părinților   la   bazin   în   timpul   desfășurării   cursurilor   de   înot/antrenamentelor, precum și perturbarea desfășurării cursurilor;

13) alergatul, jocurile imprudente sau manifestarea oricărui alt comportament care poate duce la accidentarea personală sau a celor din jur;

14) împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Administratorul nu își asumă răspunderea pentru leziunile cauzate de accidente survenite din această cauză;

15) deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor şi staţionarea pe acesta; săriturile în apă din alergare. Administratorul nu își asumă răspunderea pentru leziunile cauzate de accidente survenite din această cauză; staționarea pe marcajul plutitor al culoarelor;

16) săriturile în apă (de pe marginea bazinului sau de pe blocstarturi), se pot face doar dintr-o poziţie statică, cu faţa înspre apă, şi, în mod obligatoriu, fără a deranja celelalte persoane, prin stropire sau manifestare. Aceste sărituri sunt premise numai în cadrul antrenamentelor, sub stricta supraveghere a instructorului;

17) practicarea jocurilor de agrement cu mingea, în apă sau în imediata vecinătate a bazinului; excepţie face doar jocul cu mingea în cadrul antrenamentelor;

18) folosirea unui comportament sau a unor gesturi indecente și/sau limbajul obscen, necuviincios, violența fizică, precum şi conversaţiile cu o tonalitate ridicată sau orice comportament care afectează comfortul și integritatea fizică a celorlalți beneficiari sau a personalului administrativ al bazinului;

19) distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate în patrimoniul Bazinului de înot;

20)  În cazul pierderii cheii de la vestiar, se va achita o taxă, în valoare de (50 lei) pentru emiterea unui duplicat;

21) degradarea sau deteriorarea instalațiilor de utilitate publică;

22) accesul și manevrarea instalațiilor din clădirea aferentă acestora de către personae neautorizate;

23) accesul în zonele tehnice (centrală termică, stație de tratare a apei, stație climatizare, depozit de păstrare a substanțelor de tratare a apei) din incinta Bazinului de înot;

24) urinarea în apa bazinului. Reactivii din apă vor indica persoana care face acest lucru, iar acesteia i se vor imputa costurile de schimbare a apei, precum și despăgubirea celorlalți beneficiari prezenți la bazin;

25) folosirea camerelor foto sau video sau a oricărui dispozitiv de înregistrat și fotografiat în incintă fără o convenție specială încheiată cu administrația bazinului de înot.

 

Art. 14.

 

  Sancţiuni

Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicare de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:

1)        comportamentul indecent al beneficiarilor faţă de personalul angajat sau faţă de alţi beneficiari (injurii, comportament scandalos şi/sau agresiv, limbaj şi gesturi ofensatoare), duce la evacuarea persoanlor vinovate din incinta bazinului de către personalul de pază şi chiar la anularea abonamentului;

2)   încălcarea repetată a regulilor de igienă conduce la interzicerea accesului în incinta Bazinului de înot şi chiar la anularea abonamentului. Sancțiunea de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și curățeniei în incinta bazei sportive

 

3)   nerespectarea, în mod repetat, a regulilor impuse prin prezentul regulament conduce la interzicerea accesului persoanelor în cauză;

4)            persoanele stabilite a fi vinovate de producerea de pagube sau distrugeri prin utilizarea defecuoasă a bunurilor din dotarea Bazinului de înot vor suporta, integral, pagubele produse. Personalul cu contract prest[ri servicii, prin antrenorii și instructorii sub supravegherea cărora își desfășoară activitatea persoanele vinovate, vor intocmi un proces verbal în care se va consemna condițiile producerii evenimentului cauzator de prejudicii.

5)            refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă a bunurilor din dotarea bazinului de înot (dotări, echipamente, spaţii sau oricare bunuri puse la dispoziţie), va atrage după sine consecinţele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

6)            personalul bazinului și de pază va consemna, într-un proces verbal de constatare, neregulile apărute, persoanele implicate/ vinovate și sancțiunile ce se impun.

7)            orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvată, pe cât posibil, pe cale amiabilă, între părţi. În cazul imposibilităţii de rezolvare pe o asemenea cale, litigiile vor fi rezolvate în instanţă.

Art. 15.

Echipament sau jucării

1). Sunt permise toate articolele pentru înotat - colaci, plute mici, aripioare, veste, înotatoare etc.

2). Nu sunt permise bărci gonflabile, rafturi, saltele gonflabile.

 

Art. 16.

 Reguli pentru înotători

1)       Persoanele care nu știu să înoate și au o înălțime de sub 1,25 m trebuie să poarte echipamente de plutire.

2)       Culoarele (centrale) trebuie rezervate persoanelor care doresc să înoate lungimi de bazin fără să fie deranjate. Cei care nu doresc să înoate lungimi de bazin trebuie să rămână pe culoarele de margine.

3)       Pentru desfășurarea eficientă a activității de înot, înotătorii de lungimi de bazin vor înota pe dreapta culoarului, lângă cordon, lăsând mijlocul liber pentru a putea fi depășiți de alți înotători. De asemenea, atunci când vor porni de la capăt, vor lăsa un avans înotătorului din față, astfel încât să nu fie nevoiți să-l depășească.

4)     Opririle se fac doar la capătul bazinului, într-o parte a culoarului.

 

 

Art. 17.

 Obligaţiile personalului angajat al Bazinului de înot:

1)                 Fiecare membru al personalului Bazinului de înot trebuie să respecte cu stricteţe prezentul Regulament, atribuţiile din Fişa postului şi sarcinile încredinţate, precum şi programul de muncă stabilit de către şefii săi ierarhici.

2)                 Fiecare membru al personalului Bazinului de înot trebuie să se prezinte la serviciu în perfectă stare de sănătate şi de odihnă. Se interzice cu desăvârşire prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, precum şi consumul de alcool sau narcotice în timpul programului de muncă.

3)                 Fiecărui membru al personalului Bazinului de înot îi este interzisă introducerea în incinta instituţiei a bunurilor materiale străine precum şi a persoanelor străine, fără aprobarea expresă a Administratorului.

4)                 Fiecare membru al personalului Bazinului de înot trebuie să respecte cu stricteţe disciplina la locul de muncă; se subliniază aici necesitatea ca fiecare membru al echipei să adopte o atitudine respectuoasă faţă de toţi beneficiarii Bazinului de înot didactic (abonaţi, sportivi, cursanţi, aparţinători).

5)                 Fiecare membru al personalului Bazinului de înot trebuie să urmărească respectarea prevederilor prezentului regulament, semnalând, în cel mai scurt timp, neregulile observate, şefilor ierarhici.

Art. 18.  

Vârsta utilizatorilor

1)       Accesul la activitățile desfășurate la bazinul de înot este permis copiilor cu vârsta de peste 5 ani în condițiile prezentului regulament.

2)      Copiii sub 14 ani pot participa însoțiti, conform prevederilor anterioare.

 

Art. 19.

Administrarea resurselor financiare

1)        Resursele   financiare   ale   bazinului   sunt   administrate   prin   intermediul contabilității Școlii Gimnaziale “Ady Endre” Sâncraiu.

2)       Directorul Școlii Gimnaziale “Ady Endre” Sâncraiu are calitatea de ordonator principal de credite,   având atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, privind gestionarea resurselor publice.

3)       Bugetul de venituri și cheltuieli al Bazinului este parte componenta a Bugetului AUTOFINANȚATE.

4)      Fondurile necesare funcționării bazinului se asigură din resursere enumerate în prezentul regulament la Art.3. Punctul 3.

 

Art. 20. A. Cursuri initiere şcolari.

Elevii care învaţă în unitătea şcolară a, beneficiază de cursuri gratuite de înot de luni până vineri şi vor fi susţinute de cadrul didactic al unităţii de învăţământ, în baza programului stabilit în regulamentul de ordine interioară aprobat de către conducerea Școlii Gimnaziale “Ady Endre”.

Durata unui curs este de 20 ore/an şcolar/elev.

B. Alţi beneficiari: utilizarea bazinului este permisă, în afara orelor rezervate pentru iniţierea şcolarilor, conform programului, pentru următoarele categorii:

*   asociaţiile sportive (sau alte forme de organizare juridică) care încheie contracte de închiriere, cu menţiunea că acestea pot desfăşura în aceste ore activităţi generatoare de venituri/cursuri de învăţare a înotului;

*   persoane fizice sau juridice care cumpără bilet sau abonament de intrare.

*   Beneficiarii activităţilor organizate în bază sportivă vor utiliza bazinul conform programărilor afişate la intrare. Administratorul îşi rezervă dreptul modificării programului, în funcţie de calendarul competiţional, cu informarea prealabilă a publicului.

Intrarea în bazin se face pe baza:

*   tabelelor, vizate de conducerea unităţilor de învăţământ, în cazul orelor de înot didactic;

*   documentelor menţionate în contractele încheiate între administrator şi persoanele juridice;

*   legitimaţiilor sau tabelelor în cazul cluburilor/asociaţiilor sportive care au contracte cu administratorul;

*   biletelor de intrare sau abonamentelor.

Variantele de legitimaţii, bilete, abonamente şi contracte de închiriere care asigură accesul la bază sportivă sunt realizate de administrator, în baza tarifelor anexate la prezentul regulament şi aprobate de către Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale „Ady Endre”.

Abonamentele sunt valabile pentru o singură persoană, cu respectarea programului.

La intrare se prezintă abonamentul, actul de identitate, legitimația, care este verificat de persoana cu contract prestări servicii.

Bilete se pot elibera pe loc în funcție de nivel de ocupare a bazinului.

  Dispoziții finale și tranzitorii

1)       Administratorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări asupra prezentului regulament ori de câte ori constată necesitatea acestui lucru și îşi declină pe deplin responsabilitatea pentru toate problemele create de către Beneficiari.

2)       Bunurile personale/obiectele de valoare ale beneficiarilor trebuie predate la recepție în vederea păstrării acestora în cutia de valori. Administratorul bazinului nu răspunde de lucrurile personale/obiectele de valoare lăsate în vestiar cât și de cele uitate sau pierdute.

3)        Programarea grupelor organizate în baza protocoalelor cu unitățile de îvățământ, se face pe grupe de vârstă/clase/grupuri în zilele de către administratorul Bazinului de înot, în acord cu instructorii.

Art. 21. Programul de funcționare al Bazinului de înot

Tarife

1.      Aprobarea tarifelor se face de către Consiliulde Administrație a Școlii Gimnaziale “Ady Endre” Sâncraiu, iar structura şi nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

-          să se raporteze la cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare, cheltuielile privind iluminatul, apa, canalul, salubrizarea, soluţii de tratare a apei, materialele şi prestările de servicii (piese de schimb), paza, materialele pentru curăţenie, materialele şi prestările de servicii, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (instalaţii interioare, remedierile avariilor), poşta, telecomunicaţiile, reparaţiile curente, bunurile de natura obiectelor de inventar, cheltuielile de asistenţă medicală etc ;

-          să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului şi protecţia mediului;

2.      În limita locurilor disponibile, cu programare prealabilă, bazinul de înot este accesibil publicului în baza unui tarif de utilizare conform Anexei 2:

3.      Măsuri privind accesul la zona piscinei/bazinului

– Regulile de acces în baza sportivă trebuie să fie afișate la loc vizibil.

– Înainte de intrarea în zona bazinului sau piscinei se impune efectuarea triajului epidemiologic. Utilizatorii declară pe propria răspundere că nu au fost expuși la cazuri pozitive sau nu au intrat în contact cu persoane suspecte de COVID-19 în ultimele 14 zile. Nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și strănut frecvente, stare generală alterată) și febră mai mare de 37, 3°C.

– Nu se va permite accesul la piscină/bazin și se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată).

– Nu se va permite accesul la piscină/bazin și se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2.

– Configurarea locului și elaborarea procedurii de măsurare a temperaturii corporale și desemnarea unei persoane responsabile cu această procedură

– Curățarea și dezinfecția zonei cât mai des posibil, cel puțin în fiecare oră

– Punerea la dispoziție permanent a produselor dezinfectante, inclusiv șervețele de igienizare de unică folosință pentru personalul administrative

– Instalarea unui dispenser pentru dezinfectant

 – Digitalizarea practicilor administrative (de evitat utilizarea formularelor de înregistrare pe hârtie etc.)

– Accesul se va face în baza unei programări prealabile, pentru a respecta limita maximă admisă de persoane, după cum este indicat în secțiunile următoare.

– Marcarea cu semne vizibile pe pardoseală pentru a asigura respectarea distanței de siguranță.

4.      - Condiții de folosire a dușurilor și vestiarelor– Se recomandă instalarea de separatoare între dușuri, în cazul în care distanța dintre ele este mai mică de 2 m.– La plecare, se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanțării, respectând un spațiu de 4 mp pentru fiecare persoană.– Sosirea și plecarea de la bazin se vor face individual, ori de câte ori este posibil. Dacă transportul sportivilor se face în mod organizat, acesta va fi realizat în condițiile prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

5.      - Vestiarele, încăperile de duș și alte încăperi trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, soluții dezinfectante pe bază de alcool) și vor fi curățate și dezinfectate înaintea și după fiecare utilizare.– Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, soluții dezinfectante pe bază de alcool) și vor fi curățate și dezinfectate la fiecare 2 ore.– Personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuși). 

6.      - Gestionarea cazurilor simptomaticeProcedura de gestionare a cazurilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislația în vigoare.În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie la o persoană aflată în baza sportivă se recomandă:a) izolarea imediată și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care acesta s-a aflat;c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se aruncă imediat după terminare în saci de gunoi individuali. Încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

 

PROGRAM BAZIN DE ÎNOT

Aprobate în ședință CA din data de 25.01.2021

 

 

În perioadă pandemică numai grupuri organizate de inițiere înot și sport de performanță.

Luni-Vineri: 8:00 – 14:00

Elevii școlii gimnaziale Ady Endre”

Luni-Vineri:  15:00 – 20:00 

Grupuri organizate

Luni-Vineri:  20:00 – 21:00 

Individual

Sâmbătă-Duminică:  14:00 – 20:00

Individual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

Tarife acces bazin de înot

Aprobate în ședință CA din data de 25.01.2021

 

 

 

Abonament copii – 150 lei/ lună ( 2 ore/săpt.) grupe organizate

Abonament copii – 200 lei/ 10 ocazii-ore/ grupe organizate                                                       

Abonament adulți – 180 lei / 10 ocazii-ore/ lună

Abonament adulți – 90 lei / 5 ocazii-ore/ lună

Abonament copii – 120 lei / 10 ocazii-ore / lună

Abonament copii – 60 lei / 5 ocazii-ore / lună

 

BILET intrare copil – 16 lei

BILET intrare adult – 20 lei

BILET familial : 2 adulți + 1 copil – 50 lei

BILET familial: 2 adulți + 2 copii – 60 lei (al treilea  nu se plătește)

BILET familial : 1 adult + 1 copil – 30 lei

Locuitorilor comunei, cu domiciliul stabil sau flotant, se acordă o bonificație de 50%.


 

Abonament copii – 150 lei/ lună ( 2 ore/săpt.) grupe organizate

 

Abonament copii – 200 lei/ 10 ocazii-ore/ grupe organizate                                                       

 

Chirie culoar 50 lei*4 culoare 200 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3.

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII

 

Nr. 48 / 12.03.2021.

 

 

Încheiat astăzi .12.03.2021

la ŞCOALA GIMNAZIALĂ” ADY  ENDRE “SÂNCRAIU

 

I.              PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1.1.   .................. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul social în (localitatea) Sâncraiu, C , judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului  de pe lângă Tribunalul Cluj, sub , cod fiscal nr.         deschis la Banca Transilvania Huedin, reprezentată de , cu funcţia îngrijitor/coordonator program bazin de înot de exploatarea şi întreţinerea cazanelor de încălzire centrală, fochist în calitate de prestator, pe de o parte, şi

 

1.2. Şcoala Gimnazială ”Ady Endre” Sâncraiu, Com. Sâncraiu  cu sediul în Sâncraiu, nr.308, judeţul Cluj, codul fiscal nr. 18028608 din 11.10.2005, având contul nr. RO50TREZ24A650302200130X  deschis la Trezoreria Huedin , reprezentată de Okos- Rigó Dénes, cu funcţia de director, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

       au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II.            OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1.  Asigură intrarea beneficiarilor în incinta bazinului, legitimează, verifică abonamente.

2.2.  Eliberează biletete de intrare. Contravaloarea depune la contabilitate săptămânal și  primește dovada predării sumelor.

2.3.  Răspunde de igienizarea și dezinfectare Bazinului de înot.

2.4.  Asigurară exploatarea, funcţionare în condiţii de maximă siguranţă a cazanelor de încălzire centrală pe bază de lemne de foc.

2.5.  Asigură respectarea programului.

2.6.  Obiectul contractului îl reprezintă: asigurarea exploatării, întreţinerii şi funcţionării în condiţii de maximă siguranţă a cazanelor de încălzire centrală pe bază de lemne de foc.

2.7.  Orice altă dispoziţie/sarcini dată de beneficiar cu discuții premărgătoare între contractanți.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se încheie pe  durata 1 an ,  începând de la data de   ................... şi  .............., cu posibilitatea de prelungire.

 

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

 

4.1.   Preţul prestaţiei este de 2700 RON/lună.

4.2.   Preţul se va plăti conform facturii depuse de către prestator la contabilitatea şcolii până la data de 15 a lunii următoare şi va fi achitată cu ordin de plată în contul prestatorului, după data de 24 a fiecărei luni.

 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Prestatorul de servicii se obligă:

a)   să respecte prevederile prezentului contract;

b)   să respecte toate măsurile de siguranţă şi protecţia muncii specifice activităţii din domeniu;

c)   ............................................................................................................................................; etc.

5.2. Beneficiarul serviciilor se obligă:

a)   să respecte prevederile prezentului contract;

b)   să asigure plata prestaţiei  la termenul stabilit;

c)   ............................................................................................................................................; etc.

VI. CLAUZA PENALĂ

6.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune-interese în valoarea daunei produse.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

·nu îşi execută obligaţiile din prezentul contract;

·este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

·cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

·îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

7.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

7.4. Prevederile prezentului articol, nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de 3 (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi 15.03.2021, la data semnării lui.

 

 

 

 

PRESTATOR :   ...................         PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

 

                                                                                                Semnătura: …………………..

 

 

BENEFICIAR :  Şcoala Gimnazială „Ady  Endre „ Sâncraiu

                                    Director  OKOS –RIGÓ DÉNES

 

                                                                                                Semnătura: …………………..