Transparență - Regulament de organizare și funcționare

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „ADY ENDRE” SÂNCRAIU

TEL./ FAX: 0264 257593 – E-MAIL:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

       

 

       

 

Nr. 570. din data de 02.10.2020.

Propus spre dezbatere și aprobare în Consiliul Profesoral în data de  30.09.2020

Propus spre dezbatere și aprobare în Consiliul de Administrație în data de 30.09.2020.

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

 

ŞCOLII GIMNAZIALE „ADY ENDRE” SÂNCRAIU

 

An şcolar 2020-2021

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1. Cadrul de reglementare

 

Art. 1. Prezentul regulament conţine norme şi reguli privind organizarea şi funcţionarea internă a Şcoala Gimnazială”Ady Endre” ( SGAE) elaborate, în baza actelor normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile:

Ø  Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011;

Ø  Ordinul MEC nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

Ø  OMEC nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying;

Ø  Ordinul MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

Ø  Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;

Ø  Statutul elevilor, aprobat prin O.M. nr.4742 din 10.08.2016;

Ø  Ordinul MECS nr.4621/2015 privind modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul MEN nr.4619/2014;

Ø  Regulamentul Cadru de Ordine Interioară, elaborat potrivit prevederilor art. 2 din Ordinul Comun al M.A.P. nr. 4703, M.I. nr. 349 şi M.E.C. nr. 5016 din 20.11.2002.

Art. 2. (1)  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Căpușu Mare conţine reglementări cu caracter general, precum şi reglementări specifice unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (2)  Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai părinţilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor.

    (3)  Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul  şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

    (4)  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie.

    (5)  După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează pe site-ul unităţii de învăţământ.

    (6).. Învăţătorii/Institutorii/Profesorii pentru învăţământul primar/Profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

    (7)  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual sau ori de câte ori este nevoie.

    (8)  Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.

    (9)  Regulamentul intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile și se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale care au membri în unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.   

    (10)  Respectarea prevederilor regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevi, este obligatorie. Nerespectarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.

 

1.2. Principii de organizare şi finalităţile învăţământului preuniversitar

 

Art. 3. (1) Unitatea de învățământ se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

    (2) Conducerile unității de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Unitatea de învățământ se organizează și funcționează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.

 

 

 

 

II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

2.1. Reţeaua şcolară

 

Art. 5. Unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate fac parte din reţeaua şcolară naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.

 

Art. 6. (1) În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

    (2) Unitatea de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:

a)      act de înfiinţare - ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi care respectă prevederile legislaţiei în vigoare;

b)      dispune de patrimoniu, în proprietate publică (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);

c)      cod de identitate fiscală (CIF);

d)     cont în Trezoreria Statului;

e)      ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat;

f)       domeniu web. aei.kalotaszentkiraly.ro și www.scoalaadyendre.ro cumpărat pentru platforma G-suit

 

    (3)  Fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională.

 

    Art. 7. În vederea creşterii calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, unităţile de învăţământ şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea consorţiilor şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

    Art. 8. (1)  Inspectoratul şcolar stabileşte, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după consultarea reprezentanţilor unităţilor de învăţământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale, circumscripţiile unităţilor de învăţământ care şcolarizează grupe şi/sau clase de nivel antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu respectarea prevederilor legale.

    (2)  Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unităţii de învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor.

    (3)  Unităţile de învăţământ şcolarizează în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, copiii/elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal.

    (4)  Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate de învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită  înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Prin excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de minister.

    (5)  La înscrierea în unităţile de învăţământ sunt necesare: adeverinţa de înscriere în colectivitate eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivităţii din care provine copilul, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări) şi, după caz, fişa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar);

    (6)  În incinta unităţii pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, precum şi pe strada de acces al elevilor în aceste unităţi (pe o rază de 500 m) este interzisă comercializarea sau expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, băuturilor energizante, produselor de tutun, cafea, substanţelor psihoactive, alimentelor nerecomandate şi a altor produse interzise minorilor conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

2.2. Organizarea programului şcolar

 

Art. 9.  (1)  Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

    (2)  Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de evaluări, examene şi concursuri naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (3)  În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.

    (4)  Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

a)      la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

b)      la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti - la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;

c)      la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a hotărârii comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz.

 

(4)’ Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile/instituţiile de învăţământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 

 

 1. Ȋn cazul apariţiei unuia/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o unitate/instituţie de învăţământ, DSP împreună cu ISJ şi directorul unităţii de învăţământ vor stabili măsurile ce se impun cu privire la desfăşurarea activităţii didactice. 

Direcţiile de sănătate publică judeţene au obligaţia să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ. 

2. Decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea "faţă în faţă" se va dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, după obţinerea avizului inspectoratului şcolar judeţean şi al direcţiei de sănătate publică judeţene, în următoarele circumstanţe: 

   a) la apariţia într-o clasă din unitatea de învăţământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă; 

   b) la apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale întregii unităţii de învăţământ, pe o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz; 

   c) la apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP despre eveniment. 

      (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. 1 DSP va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în unitatea/instituţia de învăţământ împreună cu conducerea acesteia, urmând unul dintre scenariile prevăzute în acest sens în ghidurile anexe la prezentele măsuri. 

    În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii

   a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor; 

   b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete; 

   c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu. 

  (1) Reluarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru clasa/unitatea de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, după obţinerea avizului direcţiei judeţene de sănătate publică/Direcţiei de Sănătate Publică, cu informarea unităţii de învăţământ preuniversitar şi a inspectoratului şcolar judeţean.  

   (2) În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel judeţean, DSP avizează împreună cu inspectoratul şcolar judeţean propunerea privind prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor, care presupun prezenţa faţă în faţă, unei clase/unităţii de învăţământ preuniversitar. 

 La reluarea cursurilor într-o unitate/instituţie de învăţământ, personalul medical care are în arondare unitatea/instituţia de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2. 

    (3)  Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

    (4)  În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional.

    (5)  Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    (6)  În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

 

    Art. 10.  (1)  În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot organiza activităţi educative cu copiii, cu avizul direcţiei de sănătate publică.

    (2)  În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi unitatea de învăţământ încheie pentru perioada respectivă contract educaţional conform anexei la prezentul regulament.

 

    Art. 11.  (1)  În unitatea de învăţământ, cursurile se pot organiza în forma de învăţământ cu frecvenţă.

    (2)  Forma de învăţământ cu frecvenţă poate fi organizată în program de zi.

    (3)  Învăţământul primar funcţionează, de regulă, în programul de dimineaţă. Pentru unităţile de învăţământ care funcţionează în cel puţin două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

     (3)  Organizarea procesului de învăţământ, pe durata pandemiei, va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze. Durata orelor de curs diferă de la un ciclu de învățământ la altul: de la 30 minute la 50 RESPECTIV 45 (DUPĂ ORA 10) minute. Detalieri referitoare la orarul decalat, durata orelor de curs și a pauzeler se regăsesc în Anexele referitoare la organizarea ore – pauze pentru ciclul primar, respectiv gimnazial.

 

 • În SGAE cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, pentru învăţămȃntul gimnazial, între orele 8:00 – 15:00 pentru elevi
 • Femeile de serviciu, zilnic între orele 12,00-19,00
 • Muncitor de întreţinere zilnic între orele 6,30- 14,30
 • Soferul microbuzului zilnic între orele 07,00-15,30

 

    (4)  Ora va fi de 50 de minute și pauza de 10 minute, cursurile se desfăsoară dimineața conform orarului,astfel că pentru sincronizarea cu transportul elevilor din cele 3 sate ale comunei si din cele alte 3 comune, orașul HUEDIN. Elevii interni se transportă luni respectiv vineri.

 Trebuie menționat că programul școlar depinde foarte mult de transportul la timp al elevilor, deoarece acesta se face doar cu două microbuse care au de transportat elevi dintr-un total de 3 sate ale comunei și alte 10 sate și 1 oraș.

 În pauza de 10 minute, elevii rămân  în sălile de clasă, DAR POT IEȘI ÎN CURTE PE PORȚIUNEA DELIMITATĂ. doar cadrele didactice schimbă clasele. În acest timp elevul de serviciu pe clasă are grijă să aerisească sala.

-          În cele 50 de minute ale fiecărei ore, vor exista pauze de câte 10 minute pentru elevi.

-          În acest timp, elevii se pot relaxa, păstrează distanța fizică, sau pot merge la toaletă. În aceste pauze elevii sunt supravegheați de către profesorul de serviciu care este la acea oră.

-          Pauzele pentru elevi vor avea loc la intervale orare diferite, astfel încât elevii din clase diferite să nu se întâlnească pe coridor sau la baie.

-          După folosirea toaletei elevii își vor spăla mâinile cu apă și săpun, iar la întoarcerea în sala de clasă vor folosi dezinfectant din trusa proprie.

ORELE ÎNCEP LA 8, 9, CELE CU 50 minute, și 10:05, 11.00, 11:55, 12:50, 13:55 cele cu 45 minute.

Servirea mesei de prânz este de la 12,30-14,30 prin rotație conform programării claselor.

-          În fiecare sală de clasă a fost afisat orarul pauzelor si al orelor.

- In vederea păstrări distanței fizice, fiecare elev își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în calsă.

-          Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil.

-          Conducerea unității de învățământ a desemnat un responsabil (doamnul profesor de educație fizică Csüdöm Norbert), dintre angajații unității de învățământ, care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții inspectoratului școlar județean, ai direcțiilor de sănătate publică, ai autorităților administrației publice locale și ai CJCCI.

-          La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție.

-          Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.

-          Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea.

-          Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt).

-          Fumatul este interzis în incinta școlii, precum și orice activități care implică schimbul de obiecte.

    (5)  În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.

 

    Art. 12. (1)  Durata şi structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare sunt reglementate prin metodologie specifică, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

       (2) Având în vedere Legea privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, nr. 137 din 01.03.2007, Consiliul profesoral, cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor din SGAE stabilesc un semn distinctiv pentru elevii scolii.

    Elevii școlii au obligaţia de a purta semnul distinctiv (tricou) pe tot parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia atunci când participă la activităţi cu elevii şi când reprezintă şcoala.

    Pentru siguranţa elevilor, plecarea din şcoală în timpul programului se va face doar cu bilet de voie semnat de dirigintele clasei sau profesorul de serviciu. Orice altă iniţiativă a elevilor de părăsire a şcolii nu este admisă si se sancționează conform prevederilor ROF.

    În vederea participării la activităţile educative, părinţii şi SGAE încheie contractul educaţional prevăzut în anexa nr. 2 la ROF şi respectă întocmai procedura pentru ieşirea din şcoala în localitate sau în afara localităţii.

 

 

2.3. Formaţiunile de studiu

 

    Art. 13. (1)  În unităţile de învăţământ, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale.

    (2)  În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, unităţile de învăţământ pot organiza formaţiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În această situaţie, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ are posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei.

    (3)  În localităţile în care există cerere pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale, formaţiunile de studiu pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (4)  Activitatea de învăţământ în regim simultan se reglementează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (5) Ministerul stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de învăţământ/modulele la care predarea se face individual sau pe grupe de elevi.

    (6)  Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevi din formaţiuni de studiu diferite care aleg să studieze aceleaşi discipline opţionale, în conformitate cu prevederile statutului elevului, cu încadrarea în numărul de norme aprobat.

 

     Art. 14. Învăţământul special şi special integrat pentru elevii cu deficienţe uşoare şi moderate sau grave/profunde/severe/asociate se organizează individual, pe grupe sau clase cu efective stabilite prin lege, în funcţie de tipul şi de gradul deficienţei, daca vor exista copii cu CES la unitatea SHCM.

 

    Art. 15. (1)  La înscrierea în învăţământul gimnazial, se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.

    (2)  Conducerea unităţii de învăţământ constituie, de regulă, formaţiunile de studiu astfel încât elevii să studieze aceleaşi limbi străine.

    (3)  În unităţile de învăţământ în care constituirea formaţiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea prevederilor alin. (2), conducerile unităţilor de învăţământ asigură în program un interval orar care să permită asocierea elevilor pentru studiul limbilor moderne.

    (4)  În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, consiliul de administraţie poate hotărî ordinea studierii limbilor moderne sau schimbarea lor.

    (5)  În cazurile menţionate la alin. (4), conducerea unităţii de învăţământ, în interesul superior al elevului, poate să asigure un program de sprijin pentru elevii care nu au studiat limba modernă respectivă sau nu se află la acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unităţii de învăţământ.

 

III. MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

3.1. Dispoziţii generale

 

    Art. 16.(1)  Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate cu prevederile legale.

    (2)  Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, de director şi, după caz, de directori adjuncţi.

    (3)  Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, sucursalele asociaţiilor reprezentative ale elevilor, acolo unde este cazul, autorităţile administraţiei publice locale.

 

    Art. 17.Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.

 

3.2. Consiliul de administraţie

 

    Art. 18.(1)  Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.

    (2)  Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (3)  Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.

    (4)  Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi nu pot desemna alţi reprezentanţi.

    (5)  În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

 

    Art. 19. (1)  La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ.

    (2)  La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele consiliului de administraţie  are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care are statut de observator.

    (3)  Reprezentantul elevilor din liceu şi din învăţământul postliceal participă la toate şedinţele consiliului de administraţie, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Directorul

 

    Art. 20.(1)  Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (2)  Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (3)  Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de învăţământ special. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). Contractul de management administrativ-financiar poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare.

    (4)  Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). Contractul de management educaţional poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare.

    (5)  Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

    (6)  Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.

    (7)  În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unitatea de învăţământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

 

    Art. 21.(1)  În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:

a)      este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;

b)      organizează întreaga activitate educaţională;

c)      răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;

d)     asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;

e)      coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;

f)       asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;

g)      încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

h)      prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi postat pe site-ul unităţii de învăţământ, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar.

 

    (2)  În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:

a)      propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;

b)      răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;

c)      face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

d)     răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.

 

    (3)  În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:

a)      angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;

b)      întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;

c)      răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;

d)     propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;

e)      aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate de minister.

 

    (4)  Alte atribuţii ale directorului sunt:

a)      propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de administraţie;

b)      coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare  consiliului de administraţie; prin excepţie,

c)      coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);

d)     propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

e)      stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administraţie;

f)       elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;

g)      numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;

h)      emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;

i)        numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;

j)        emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;

k)      coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;

l)        propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;

m)    emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;

n)      elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;

o)      asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

p)      controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;

q)      monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;

r)       monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;

s)       consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi ale salariaţilor de la programul de lucru;

t)       îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ;

u)      numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;

v)      răspunde de arhivarea documentelor unităţii de învăţământ;

w)    răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

x)      aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ al persoanelor din afara acesteia, inclusiv al reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ;

y)      asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie;

z)      propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor formaţiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale;

aa)   coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul unităţii de învăţământ şi stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, modalitatea de valorificare a acestora.

 

    (5)  Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.

    (6)  Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.

    (7)  Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile directorului.

 

    Art. 22. În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21, directorul emite decizii şi note de serviciu.

 

    Art. 23.(1)  Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.

    (2)  Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

 

 

 

3.4. Tipul şi conţinutul documentelor manageriale

 

    Art. 24. Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

a)      documente de diagnoză;

b)      documente de prognoză;

c)      documente de evidenţă.

   

    Art. 25. (1)  Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:

a)      rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;

b)      raportul anual de evaluare internă a calităţii.

   

(2)  Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.

 

    Art. 26. (1)  Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director.

    (2)  Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea directorului la începutului anului şcolar următor.

 

    Art. 27. Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă.

 

    Art. 28. Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei, şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

 

    Art. 29. (1)  Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:

    a) planul de dezvoltare instituţională (PAS);

    b) planul managerial (pe an şcolar);

    c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

 

    (2)  Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unităţii de învăţământ.

    (3)  Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de  părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public.

 

    Art. 30. (1)  Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 3-5 ani. Acesta conţine:

    a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu comunitatea locală şi organigramă;

    b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip PESTE);

    c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;

    d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare.

   

    (2)  Planul de dezvoltare instituţională se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. Planificarea strategică este elaborată, pentru o perioadă de 3-5 ani, de către o echipă coordonată de către director, în colaborare cu partenerii şcolii, şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

 

    Art. 31. (1)  Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.

    (2)  Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.

    (3)  Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

 

    Art. 32. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.

 

    Art. 33. Documentele manageriale de evidenţă sunt:

a)      statul de funcţii;

b)      organigrama unităţii de învăţământ;

c)      schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unităţii de învăţământ

d)     planul de şcolarizare

 

IV. PERSONALUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

4.1. Dispoziţii generale

 

    Art. 34. (1)  În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.

    (2)  Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.

    (3)  Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.

 

    Art. 35. (1)  Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare.

    (2)  Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.

    (3)  Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

    (4)  Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.

    (5)  Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.

    (6)  Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare, extracurriculare/extraşcolare.

    (7)  Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

 

    Art. 36. (1)  Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.

    (2)  Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

    (3)  Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ

 

    Art. 37. Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea directorului.

 

    Art. 38. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.

 

    Art. 39. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

4.2. Personalul didactic

   

    Art. 40. Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

 

    Art. 41. Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii.

 

      Art. 41’ Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic cu care s-au încheiat raporturi de muncă din momentul apariției Legii  nr. 118 din 20 iunie 2019, are obligaţia să prezinte certificatul de integritate comportamentală.

 

    Art. 42. Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

 

    Art. 43. În unitatea de învăţământ, se organizează pe durata desfăşurării cursurilor serviciul pe şcoală. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

   

    Art. 44 Programul și atribuțiile profesorului de serviciu:

Programul profesorului de serviciu: 7.50 – până la plecarea ultimului elev acasă(se urcă pe microbuz)

Personalul didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Ady Endre, este obligat prin actualul regulament să îndeplinească, pe bază de planificare, calitatea de profesor de serviciu, având următoarele obligaţii:

a) asigură securitatea documentelor şcolare din cancelarie: cataloage, condici de prezenţă, orarul şcolii;

b) asigură ordinea, disciplina şi siguranţa elevilor pe coridoare, în timpul pauzelor şcolare, în şcoală şi în curtea şcolii;

c) pentru asigurarea siguranţei elevilor pe timpul pauzelor urmăreşte ca în sălile de clasă, de regulă, să nu rămână elevi, aceștia ieșind obligatoriu în curtea școlii,

d) informează conducerea şcolii, învăţătorii şi diriginţii despre cazurile de indisciplină, violenţă verbală şi fizică ale elevilor în timpul pauzelor;

e) identifică persoanele care produc pagube materiale şi face propuneri pentru recuperarea contravalorii;

f) sprijină, la cerere,  personalul de întreținere, în rezolvarea unor situaţii conflictuale;

g) informează conducerea şcolii despre absenţele motivate sau nu a unor cadre didactice la ore, asigurând, după caz, liniştea în sala de clasă respectivă / suplinirea;

h) nu părăseşte şcoala, în timpul serviciului, fără aprobarea conducerii instituţiei;

i) colaborează cu agentul Secției de Poliție, din comuna Sâncraiu dacă este cazul;

j) nu permite accesul persoanelor străine în școală fără a fi legitimate;

k) asigură, împreună cu portarul, la sfârşitul programului, securitatea cancelariei, uşilor de la intrare, geamurilor care ar putea permite intrarea frauduloasă a persoanelor străine şi securitatea elevilor la ieşirea din curtea şcolii;

l) consemnează zilnic în procesul-verbal din Registrul de procese verbale al profesorilor/ învățătorilor de serviciu aspecte ale desfăşurării programului, menționând abaterile disciplinare ale elevilor și toate problemele apărute care perturbă procesul de învăţământ (întârzieri, absenţe de la ore, etc.), nr. de cataloage ;

m) pe parcursul pauzelor elevii sunt supravegheaţi de cadrele didactice care sunt de serviciu în curte si pe coridoare, conform planificării;

n) cadrul didactic de serviciu este obligat ca pe timpul pauzelor să se asigure că elevii nu se urcă pe calorifer (putând cauza ruperea acestora şi pericol de inundaţii), nu folosesc coridorul ca „patinoar” putând să-şi cauzeze diferite accidentări;

o) pe timpul pauzelor ( 10/20 minute), cadrele didactice de serviciu sunt atente să nu existe cazuri de indisciplină, de violenţă verbală sau fizică. Acestea sunt mediate de cadrul didactic de serviciu şi pentru cazuri grave elevii sunt prezentaţi în comisia de disciplină, respectandu-se procedura existenta la nivelul scolii;

p) în timpul pauzelor cadrele didactice de serviciu sunt atente să nu existe elevi care se joacă cu obiecte dure, contondente, care îi pot pune în pericol pe ceilalţi elevi. În această situaţie, aceste obiecte vor fi confiscate şi se vor înapoia în prezenţa părinţilor, care vor fi convocaţi în ziua următoare;

r) în funcţie de sezon, cadrul didactic de serviciu manifestă o atenţie sporită la supravegherea elevilor în zona copacilor și a gardurilor vecinilor;

s) se va monitoriza permanent ca elevii să respecte suprafața delimitată în curtea școlii;

t) pe timpul iernii, cadrele didactice de serviciu din curtea şcolii trebuie să manifeste o atenţie sporită în zona dalelor din spatele clădirii principale unde există tentaţia de a fi folosite ca derdeluş

u) semnalează prompt diriginții și învățătorii, asupra faptelor care deranjează procesul de învăţământ, pun în pericol securitatea elevilor şi a cadrelor didactice sau pot declanşa incendii;

v) previne accidentele și actele de violență;

x) asigură securitatea fizică și morală a elevilor;

z) verifica evacuarea elevilor din toate sălile de clasă, din sectorul său de serviciu, în caz de incendiu.

aa) la încheierea serviciului se asigură de existenţa tuturor cataloagelor şi închide cataloagele în dulap, după care predă cheia secretarei școlii. Profesorul de serviciu din dimineaţa următoare deschide dulapul, numără cataloagele şi consemnează situaţia în procesul-verbal.

bb) poate învoi elevii în lipsa dirigintelui cu acordul profesorului clasei (bilet de voie), după ce şi-a luat toate măsurile necesare, informând conducerea şcolii şi eventual părinţii acestora. Se vor folosi telefoanele elevilor care solicită învoirea pentru a comunica cu părinţii sau tutorii legali;

cc) va solicita de urgentă personalul cabinetului medical sau va suna la 112, când constată cazuri medicale grave la elevi, dar si personalul didactic.Va informa urgent conducerea școlii.

dd) asigură respectarea de către elevi, pe durata pauzelor, a măsurilor sanitare şi de protecţie, în contextul epidemiologic al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 (anexa 10 din ROF).

 

Art. 45. Personalul didactic de predare şi didactic auxiliar răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit Contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor care aduc atingere interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei pentru:

a) absenţe nemotivate repetate de la ore, accesul în instituţie sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, comportament agresiv faţă de colegi, de restul personalului şi faţă de elevi;

b) declaraţii publice ce se referă la fapte neprobate, referitoare la personalul unităţii şcolare;

c) acceptarea de la părinti și elevi de foloase necuvenite de orice natură,care pot induce ideea de mituire și condiționare a actului instructiv educativ;

d) strângerea de fonduri bănești de la elevi sau părinți indiferent de scopul în care sunt folosiți aceștia (“cadrele didactice nu se vor transforma in agenți comerciali”);

e) dreptul de a gestiona fonduri în interesul procesului de învățământ îl are Asociația Părinților

f) sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt cele prevăzute la Art. 280 din Legea nr.1/ 2011, capitolul privind Statutul personalului didactic, cu respectarea procedurilor elaborate de conducerea şcolii;

g) nerespectarea măsurilor sanitare şi de protecţie, în contextul epidemiologic al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 (anexa 10 din ROF).

Art. 46. Cadrele didactice vor manifesta loialitatea faţă de politica şcolii şi vor acţiona pentru promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală.

Art. 47. În ceea ce privește desfășurarea cercurilor bazate pe diverse activități, regulamentele acestora vor fi înaintate C.A. spre aprobare, iar orarul desfășurării activităților va fi stabilit de comun acord; nu se vor programa activități în afara orarelor stabilite și aprobate de direcțiune.

Art. 48. Toate cadrele didactice își vor putea programa concediul de odihnă pentru anul școlar 2020-2021 în luna octombrie, în vederea aprobării cererii de concediu in C.A.. Cei care nu își vor exprima opțiunea scrisă, vor fi programați din oficiu. În situația în care nu se poate asigura serviciul pe școală pe perioada vacanțelor, C.A. își rezervă dreptul de a reveni asupra cererii de concediu de odihnă al salariatului și de a-i asigura concediu de odihnă pe o perioadă de două săptămâni consecutive pe timpul verii. Concediu de odihnă nu se aprobă pe perioada examenelor pentru elevii amânați, nici pe perioada examenelor de corigență.

Art. 49. Pentru orice activitate pe care cadrele didactice doresc să o dovedească printr-o adeverință eliberată de școală, trebuie să solicite în prealabil, în scris, acordul desfășurării activității, menționând programul clar al desfășurării ei, pentru a se putea realiza monitorizarea.

Art. 50. Nici unei persoane străine școlii nu i se va permite accesul în școală pentru diverse activități: comerț cu reviste, jocuri, fotografii, sporturi, reparații, etc. fără acordul explicit al directorului, care răspunde de securitatea și integritatea fizică și morală a resurselor umane din școală.

Art. 51. Fumatul este interzis în şcoală pentru tot personalul angajat.

 

4.3.         Personalul nedidactic

 

    Art. 52. (1)  Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

    (2)  Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.

    (3)  Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.

 

    Art. 53. (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.

    (2)  Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.

    (3)  Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.

    (4)  Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.

    (5)  Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii preşcolarilor/elevilor/personalului din unitate.

 

 

4.4. Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ

   

Art. 54. Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă aplicabile.

 

    Art. 55. (1)  Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar.

    (2)  Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.

    (3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice.

 

4.5.         Răspunderea disciplinară a personalului  din unitatea de învăţământ

 

    Art. 56. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Art. 57. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederileLegii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

V. ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI  ALE CADRELOR DIDACTICE

 

5.1.         Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ

SECŢIUNEA1

Consiliul profesoral

   

Art. 58. (1)  Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.

    (2)  Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.

    (3)  Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

    (4)  Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ.

    (5)  Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.

    (6)  Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

    (7)  La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor  economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.

    (8)  La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.

    (9)  Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

    (10)  Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.

    (11)  În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

 

    Art. 59. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

 

a)      analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public;

b)      alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;

c)      dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ;

d)     dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

e)      aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;

f)       hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale statutului elevului;

g)      propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;

h)      validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine“, pentru elevii din învăţământul primar;

i)        avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;

j)        avizează proiectul planului de şcolarizare;

k)      validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;

l)        propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale cadrelor didactice;

m)    dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

n)      dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

o)      dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;

p)      alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii;

q)      îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;

r)       propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.

 

 

    Art. 60. Documentele consiliului profesoral sunt:

a)      tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;

b)      convocatoare ale consiliului profesoral;

c)      registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

 

SECŢIUNEA  a 2-a

 

Consiliul clasei

   

Art. 61. (1)  Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial etc. şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.

    (2)  Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial.

    (3)  Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.

    (4)  În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de videoconferinţă.

 

    Art. 62. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

 

a)      analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

b)      stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

c)      stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, sau a calificativelor mai mici de „bine“, pentru învăţământul primar;

d)     propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e)      participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

f)       analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

    Art. 63. (1)  Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

    (2)  La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.

 

 

5.2. Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ

 

SECŢIUNEA  1

 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe  educative şcolare şi extraşcolare

   

Art. 64. (1)  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

    (2)  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.

    (3)  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia formală şi nonformală.

    (4)  Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.

    (5)  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

 

    Art. 65. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:

 

a)      coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ;

b)      avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei;

c)      elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;

d)     elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative;

e)      identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există;

f)       prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;

g)      diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;

h)      facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;

i)        elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanţii legali pe teme educative;

j)        propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;

k)      facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional;

l)        orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.

 

 

    Art. 66. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:

 

a)      oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;

b)      planul anual al activităţii educative extraşcolare;

c)      programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;

d)     programe educative de prevenţie şi intervenţie;

e)      modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;

f)       măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;

g)      rapoarte de activitate anuale;

h)      documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.

 

    Art. 67. (1)  Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

    (2)  Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.

 

SECŢIUNEA a 2-a

 

Profesorul diriginte

 

    Art. 68. (1)  Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial.

    (2)  Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.

    (3)  În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.

 

    Art. 69. (1)  Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

    (2)  La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere, în măsura posibilităţilor, principiul continuităţii, astfel încât clasa să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.

    (3)  De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.

 

    Art 70. (1)  Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.

    (2)  Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.

    (3)  Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de profesorul diriginte astfel:

a)      în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare;

b)      în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere şi orientare. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfăşura activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, care va fi adus la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă.

 

    (4)  Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:

a)      teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare“;

b)      teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.

 

    (5)  Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.

 

    Art. 71. (1)  Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

    (2)  Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ.

    (3)  Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa şi elevul.

 

    Art. 72. Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:

    1. organizează şi coordonează:

a)      activitatea colectivului de elevi;

b)      activitatea consiliului clasei;

c)      întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este cazul;

d)     acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;

e)      activităţi educative şi de consiliere;

f)       activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului;

 

    2. monitorizează:

a)      situaţia la învăţătură a elevilor;

b)      frecvenţa la ore a elevilor;

c)      participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;

d)     comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;

e)      participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

 

    3. colaborează cu:

a)      profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevi;

b)      cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;

c)      directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

d)     asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

e)      alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

f)       compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;

g)      persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevi;

 

    4. informează:

a)      elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;

b)      elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări şi examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

c)      părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;

d)     părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ;

e)      părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

 

    5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.

 

 

    Art. 73. Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:

 

a)      completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala tatălui, prenume, număr matricol);

b)      motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

c)      propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului regulament;

d)     aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la purtare;

e)      pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul regulament şi statutul elevului;

f)       încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev;

g)      realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;

h)      propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

i)        completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;

j)        întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei.

 

    Art. 73’. Profesorul diriginte aplică planul de măsuri sanitare şi de protecţie în contextul epidemiologic al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 prin:

a) organizarea circuitelor în sălile de clasă, prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul sălii de clasă şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi

b) limitarea întâlnirilor între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică

c) organizarea sălii de clasă, cu respectarea următoarelor norme:

Ø  dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi;

Ø  stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);

Ø  păstrarea componenţei grupelor/claselor;

Ø  deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare;

Ø  locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;

Ø  vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;

Ø  stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; 

Ø  elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare

d) comunicarea de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2

e) informează părinţii cu privire la planul pentru acest an școlar, în contextul pandemiei COVID-19

f) părinţii/reprezentanţii legali ai copilului vor fi clar informaţi de ce copiii cu simptome nu trebuie aduşi la şcoală

g) asigurarea dispozitivlor necesare (distribuirea tabletelor) în vederea începerii în condiții optime a noului an școlar, conform procedurii stabilite la nivel de şcoală (părinții vor solicita printr-o cerere primirea tabletei și vor semna un contract de comodat)

 

 

    Art. 74. Dispoziţiile art. 63-65 se aplică în mod corespunzător şi personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar.

 

    Art. 75. (1)  La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii:

 1. cu caracter permanent;
 2. cu caracter temporar;
 3. cu caracter ocazional.

 

(2)    Comisiile cu caracter permanent sunt:

 

a)      comisia pentru curriculum;

b)      comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;

c)      comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;

d)     comisia pentru controlul managerial intern;

e)      comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

 

    (3)  Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.

    (4)  Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

 

    Art. 76. (1)  Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 67 alin. (2) lit. b) şi e) (comisia de evaluare şi asigurare a calităţii şi comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor sau ai reprezentanţilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există.

    (2)  Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

    (3)  Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri privind funcţionarea comisiilor în funcţie de nevoile proprii.

 

Comisii din unitatea de învăţământ

 

Art. 77. (1) La nivelul SGCM se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.

Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

(2) Pentru analiza, monitorizarea şi rezolvarea unor situaţii specifice, consiliul de administraţie poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevăzute in prezentul Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

    (3) În şcoală îşi desfăşoară activitatea următoarele comisii:

 

Art. 78. Lista orientativă a comisiilor de lucru care pot funcţiona la nivelul unităţii de învăţământ:

 

Comisii cu caracter permanent

Comisii cu caracter ocazional

1) Comisia pentru curriculum;

 

1.      Comisia de întocmire a orarului şcolii și a 

     graficului suplinirilor

2) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;

2.      Comisia de orientare școlară și profesională

 3) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;

 

3.      Comisia de acordare a burselor, rechizitelor și ajutorului social

 4) Comisia pentru controlul managerial intern;

 

4.      Comisia pentru dezvoltare profesională şi  

evoluţie în cariera didactică;

  5) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

 

5.      Comisia pentru combaterea absenteismului şi  abandonului şcolar

 

6.      Comisia ,,Crucea roşie” și respectarea       normelor de igienă școlară, cu atribtii in aplicarea masurilor de prim ajutor

 

7.      Comisia pentru încadrarea și salarizarea personalului

 

8.      Comisia paritară

 

9.      Comisia: Consiliere, orientare și activităţi extraşcolare

 

10.  Comisia pentru achiziţii publice

 

11.  Comisia pentru inventariere si casare, clasare şi valorificare a materialelor rezultate a obiectelor de inventar si mijloacelor fixe

 

12.  Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar

 

13.  Comisia pentru actualizarea site-ului scolii si comunicare virtuală

 

14.  Comisia pentru mentorat.

 

15.  Comisia pentru întocmirea serviciului pe şcoală.

 

16.  Comisia de etică.

 

17.  Grupuri de lucru om și societate, limbă și comunicare, științele ale naturii.

 

18.  Comisie revizuire PDI, ROF, RI

 

19.  Grupul de acţiune antibullying

 

 

 

    5) Fiecare comisie are un responsabil.

   6) Periodic, comisiile îşi prezintă activitatea în cadrul şedinţelor Consiliului de administraţie sau a Consiliului profesoral.

 

 

 

 

Prezentarea atribuţiilor principalelor comisii din SGAE

 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

 

Art. 79. La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ.

Art. 80. (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar respectă reglementările naţionale în vigoare.

(2) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie.

Art. 81. Unitatea de învăţământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar.

Art. 82. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea unui mediu securizat în unităţile de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, instituţii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele şcolare şi respectiv unităţile de învăţământ.

Art. 83. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ. În acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar:

1) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;

2) elaborează rapoarte privind securitatea elevilor din unitatea de învăţământ;

3) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ.

Art. 84. În fiecare unitate de învăţământ, se stabilesc condiţiile de acces în şcoală ale personalului unităţii, elevilor şi al vizitatorilor, acestea fiind incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

Art. 85. În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinţilor şi a Consiliului reprezentativ al

elevilor, Consiliul profesoral din fiecare unitate de învăţământ stabilește pentru elevi un semn distinctiv.

Art. 86. (1) Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică,religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.

(2) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt următoarele:

a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ;

b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii;

c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;

d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă;

e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după caz;

f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive;

g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;

h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;

j) elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;

Inspectoratele şcolare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din cadrul unităţilor de învăţământ.

 

Comisia de control managerial intern

 

Art. 87. (1) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului Intern / managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum și alte elemente privind această comisie se stabilesc, în funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din fiecare unitate de învăţământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:

a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;

b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare;

c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale;

d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi publice;

e)organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ.

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de evaluare si asigurare a calității

 

 • Realizează: Planul anual de acţiune :

            Planul operaţional;

Planificarea calendaristică a activităţilor comisiei ;

Rapoartele de autoevaluare ale comisiei

Planul de îmbunătăţire

·         Monitorizează: Colaborarea şcolii cu părinţii elevilor, poliţia locală;

   Organizarea cabinetelor, laboratoarelor şi bibliotecii.;

   Completarea corectă a fişelor de autoevaluare a cadrelor didactice                                     Întreţinerea corespunzătoare a bazei materiale a şcolii;

·         Soluţionează contestaţiile

·         Selectează, păstrează şi verifică materialele şi dovezile

·         Realizează şi monitorozează procedurile de respectare a orarului

·         Realizează un grafic al suplinirilor şi o procedură a aplicării acestuia, conform orarului existent.

 

 

Responsabilul cu dezvoltare profesională şi

evoluţia în cariera didactică

 

Scop

Ø    Îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ din şcoală, prin participarea personalului didactic şi nedidactic la programe de perfecţionare/ formare continuă.

Ø  Completarea Bazei de date  privind numărul de credite profesionale transferabile dovedite prin atestate/certificate de formare continuă eliberate de CNFP, obţinute de personalul didactic din învăţământul preuniversitar în ultimii 5 ani.

            Sarcini

 1. Elaborarea Planului operaţional;
 2. Întocmirea unei evidenţe exacte a formelor şi programelor de perfecţionare/ formare continuă parcurse de personalul din şcoală de-a lungul carierei didactice;
 3. Identificarea nevoilor şi intereselor de formare profesională a personalului din unitatea noastră;
 4. Afişarea etapelor de înscriere şi participare la perfecţionarea prin grade didactice, precum şi a ofertei CCD Cluj privind programele de formare continuă;
 5. Depunerea la ISJ Cluj a dosarelor de înscriere la perfecţionare prin grade didactice şi  înscrierea la cursuri de formare continuă a colegilor solicitanţi;
 6. Întocmirea Rapoartelor semestriale și anuale , privind perfecţionarea / formarea continuă a personalului din unitatea noastră;
 7. Întocmirea Raportului cu privire la impactul programelor de formare şi analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei CCD.

 

Grupul de acţiune antibullying

 

Pentru optimizarea prevenirii violenţei psihologice - bullying, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, se creează un grup de acţiune antibullying cu rol de prevenire, identificare şi soluţionare a faptelor de bullying, comise între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice.

Grupul de acţiune antibullying se dimensionează potrivit particularităţilor fiecărei unităţi de învăţământ, având maximum 10 (zece) membri, fiind adaptat contextului social, dimensiunii şi cerinţelor specifice fiecărei unităţi de învăţământ. 

 

 

 

Din grupul de acţiune antibullying fac parte:

Ø  directorul unităţii de învăţământ,

Ø  trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei psihologice - bullying,

Ø  doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor,

Ø  un reprezentant al părinţilor, reprezentanţi ai autorităţii locale. 

 

1. -   La începutul fiecărui an şcolar, învăţătorii şi profesorii diriginţi organizează, cu sprijinul profesorului consilier şcolar şi cu participarea elevilor şi a părinţilor, dezbateri pe tema violenţei psihologice - bullying şi informează cu privire la iniţierea unui grup de acţiune antibullying ori la modificarea sau confirmarea componenţei grupului creat în anii anteriori. 

2. -   În cazul structurilor arondate, în funcţie de nevoile şi de particularităţile locale, pot fi create grupuri de acţiune antibullying separate, care vor funcţiona sub coordonarea grupului antibullying al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică la care acestea sunt arondate. 

3. -   Propunerile ori candidaturile pentru calitatea de membru al grupului de acţiune antibullying se supun spre dezbatere şi aprobare structurilor reprezentative ale şcolii, cu respectarea principiilor şi procedurilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară, după cum urmează: 

   a) consiliul profesoral face propunerile de membri din rândul cadrelor didactice; 

   b) consiliul reprezentativ al părinţilor numeşte prin vot, pe baza propunerilor primite din partea comitetelor de părinţi, 2 părinţi şi, respectiv, 2 supleanţi; 

   c) consiliul elevilor numeşte, ţinând seama de propunerile colectivelor claselor, prin vot, 2 sau mai mulţi elevi cu vârsta de cel puţin 12 ani. 

4. -   Consiliul elevilor numeşte dintre membrii săi 2 sau mai mulţi "ambasadori antibullying" şi poate organiza echipe antibullying la nivelul claselor de elevi cu rol de informare privind: 

   a) creşterea gradului de conştientizare în rândul elevilor; 

   b) identificarea situaţiilor de bullying; 

   c) importanţa medierii conflictelor lipsite de pericol, care pot agrava relaţiile între elevi şi care pot conduce la acte grave de violenţă; 

   d) încurajarea elevilor, în special a martorilor, de a adopta strategii de susţinere a victimelor actelor de bullying; 

   e) responsabilizarea elevilor de a raporta actele de violenţă psihologică către orice cadru didactic ori către grupul de acţiune antibullying; 

   f) promovarea activităţilor grupului de acţiune antibullying din şcoală. 

5. -   După primirea propunerilor de membri ai grupului de acţiune antibullying, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte componenţa acestuia şi face cunoscută decizia sa de înfiinţare a noii structuri învăţătorilor, profesorilor diriginţi şi structurilor reprezentative ale elevilor şi părinţilor. 

6. -   Consiliul de administraţie poate invita să facă parte din grupul antibullying reprezentanţi ai instituţiilor din domeniul educaţiei şi protecţiei drepturilor copilului şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activităţi şi expertiză în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

7. -   Grupul de acţiune antibullying se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră necesar, conţinutul şi rezultatul întâlnirilor fiind consemnate într-un raport şi aduse la cunoştinţa conducerii unităţii de învăţământ. 

8. -   Grupul de acţiune antibullying are următoarele atribuţii: 

   a) aplică legislaţia în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea situaţiilor de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi propune conducerii unităţii de învăţământ sesizarea autorităţilor competente în cazul comiterii unor acte de violenţă psihologică - bullying sau a altor acte de violenţă gravă comise în unitatea de învăţământ; 

   b) întocmeşte şi implementează planul antibullying al unităţii de învăţământ

   c) întocmeşte codul antibullying al şcolii, care, pe lângă aspectele normative şi descrierea valorilor de respect, toleranţă, curaj şi grijă, asumate şi revendicate de şcoală, va include şi măsurile educative ori disciplinare ce pot fi aplicate în situaţiile de bullying şi responsabilităţile elevilor, ale cadrelor didactice şi ale părinţilor; 

   d) primeşte sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor sau a personalului auxiliar cu privire la situaţiile de bullying identificate şi procedează imediat la investigarea lor, astfel încât procesul de evaluare şi stabilir

e a gravităţii faptelor să nu dureze mai mult de 48 de ore; 

   e) colaborează cu învăţătorii şi profesorii diriginţi pentru soluţionarea problemelor raportate şi adoptarea măsurilor adecvate protecţiei victimei şi corectării comportamentelor de bullying ale autorului; 

   f) asigură protecţia elevilor care au raportat situaţiile de bullying împotriva oricărei forme de discriminare ori răzbunare din partea elevilor ori a cadrelor didactice; 

   g) aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigaţie, intervenţie şi monitorizare a cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice întocmite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

   h) realizează materiale de informare şi le distribuie, direct ori online, atât elevilor şi cadrelor didactice, cât şi părinţilor şi membrilor personalului nedidactic; 

   i) ia legătura cu familiile victimelor şi ale autorilor, în vederea gestionării situaţiilor de bullying, actelor de bullying/cyberbullying; 

   j) derulează programe de informare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, prin colaborare cu comisiile pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, cu alte structuri interne ale şcolii ori cu specialişti ai organizaţiilor neguvernamentale, pentru cunoaşterea caracteristicilor fenomenului de bullying şi a riscurilor la care sunt supuşi elevii, pentru încurajarea implicării lor în promovarea şi respectarea codului antibullying al şcolii, precum şi pentru prezentarea rolului grupului de acţiune antibullying; 

   k) organizează şi coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice şi al reprezentanţilor elevilor şi părinţilor, sistemul de raportare al şcolii cu privire la actele de bullying între elevi, cu respectarea principiilor anonimităţii şi al confidenţialităţii; 

   l) anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în şcoală şi eficienţa intervenţiilor grupului de acţiune antibullying; 

   m) participă la evaluarea şi îmbunătăţirea climatului şcolar, la promovarea valorilor şcolii şi la organizarea de acţiuni în vederea creşterii gradului de coeziune între elevi şi a comunicării pozitive între aceştia şi cadrele didactice; 

   n) colaborează cu responsabilul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în vederea organizării de activităţi extraşcolare, dezbateri ori evenimente speciale de conştientizare a problematicii bullyingului/cyberbullyingului, în cadrul şcolii ori în comunitate, atât pentru elevi, cât şi pentru întreg personalul didactic ori nedidactic al şcolii; 

   o) organizează în şcoli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilităţile parentale în reducerea situaţiilor de bullying; 

   p) pregăteşte şi coordonează elevii numiţi de către consiliile şcolare ca "ambasadori antibullying"; 

   q) participă la întâlniri cu alte grupuri de acţiune antibullying, la evenimente şi campanii organizate în acest domeniu şi utilizează resursele online avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (cum ar fi portalul www.scolifarabullying.ro şi www.oradenet.ro); 

   r) îndeplineşte orice altă activitate antibullying cerută de conducere ori de consiliul de administraţie al unităţii şcolare. 

9. -   În cazul confirmării actelor de bullying şi în funcţie de severitatea lor, măsurile pe care grupul de acţiune antibullying le poate propune conducerii unităţii de învăţământ, cu evitarea, pe cât posibil, a mutării disciplinare la o altă clasă şi a măsurii de exmatriculare, sunt: 

   a) conştientizarea aspectelor negative ale comportamentului raportat şi adoptarea unei atitudini corecte faţă de victimă; 

   b) medierea conflictului şi împăcarea; 

   c) evaluarea psihologică pentru elevii implicaţi în actele de bullying/cyberbullying; 

   d) consilierea psihologică de specialitate, dacă este cazul; 

   e) implicarea victimelor, agresorilor şi martorilor în activităţi educative specifice, cu participarea acestora în roluri menite să stimuleze comunicarea pozitivă, atitudinile şi comportamentele prosociale şi empatice între aceştia şi în relaţia lor cu ceilalţi colegi; 

   f) aplicarea unor practici restaurative şi soluţii de remediere în cazul pierderii ori distrugerii de obiecte sau de împăcare; 

   g) implicarea necondiţionată a părinţilor în soluţionarea situaţiei de bullying şi prevenirea repetării comportamentelor agresive (întâlniri între părinţi moderate de directorul unităţii şcolare, unul dintre membrii grupului de acţiune antibullying ori de consilierul şcolar, monitorizarea comportamentelor copiilor lor, transmiterea de feedback etc.); 

   h) aplicarea măsurilor prevăzute de statutul elevilor şi de regulamentul de ordine interioară; 

   i) sesizarea organelor de poliţie, a serviciilor de asistenţă socială ori SMURD. 

10. -   Cadrele didactice desemnate să devină persoane de referinţă antibullying vor beneficia de formare în domeniu, cu sprijinul caselor corpului didactic, al centrelor de resurse şi asistenţă psihopedagogică şi al organizaţiilor neguvernamentale active, acreditate să desfăşoare cursuri de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, acreditate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

11. -   În activitatea lor, cadrele didactice membre în grupul de acţiune antibullying vor organiza scurte activităţi de informare la orele de dirigenţie ale claselor din unitatea de învăţământ, în vederea prezentării grupului de acţiune antibullying şi a încurajării comportamentelor pozitive ale elevilor. 

            12. -   Ca membru al grupului de acţiune antibullying, profesorul consilier şcolar, prin cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică, asigură: 

   a) evaluarea iniţială cu privire la situaţia de bullying şi medierea conflictelor de tip bullying/cyberbullying, iar, dacă se impune, evaluarea psihologică a elevilor implicaţi în situaţiile de bullying (victime şi autori) şi consilierea lor individuală, de grup şi familială; 

   b) formularea de recomandări, dacă este cazul, pentru părinţi de a solicita sprijinul organelor de poliţie, al serviciilor de asistenţă socială, al serviciilor psihomedicale sau psihiatrice; 

   c) comunicarea cu învăţătorii, diriginţii şi părinţii victimelor actelor de bullying/cyberbullying, în vederea monitorizării comportamentului lor şi a interacţiunii cu autorii agresiunilor ori cu alţi elevi; 

   d) intervenţii psihopedagogice adecvate pentru autorii actelor de bullying în adoptarea comportamentelor pozitive faţă de colegii lor şi faţă de cadrele didactice; 

   e) verificarea caracterului adecvat şi a relevanţei materialelor şi acţiunilor de informare destinate elevilor; 

   f) coordonarea evaluării climatului şcolar şi a măsurilor de îmbunătăţire a acestuia. 

13. -   Alte atribuţii ale grupului de acţiune antibullying şi reguli specifice ale investigaţiilor, intervenţiilor, măsurilor disciplinare în situaţiile de bullying vor fi introduse în ghidurile şi manualele subsecvente acestor norme metodologice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 

6.1. Compartimentul secretariat

 

    Art. 88. 1)  Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi informatician.

    (2)  Compartimentul secretariat este subordonat directorului.

    (3)  Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

 

    Art. 89. Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:

a.       transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;

b.      întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;

c.       întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;

d.      înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;

e.       rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;

f.       completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;

g.      procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;

h.      selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare“, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;

i.        păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;

j.        întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare sau fişei postului;

k.      întocmirea statelor de personal;

l.        întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;

m.    calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;

n.      gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;

o.      întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

p.      orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

 

    Art. 90. (1)  Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.

    (2)  Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor, încheind un proces-verbal în acest sens.

    (3)  În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.

    (4)  În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

    (5)  Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.

 

6.2. Serviciul financiar

                       

SECŢIUNEA  1

Organizare şi responsabilităţi

   

Art. 91. (1)  Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.

    (2)  Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil“.

    (3)  Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

 

    Art. 92. Serviciul financiar are următoarele atribuţii:

a.       desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;

b.      gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;

c.       întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;

d.      informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;

e.       organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;

f.       consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;

g.      întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;

h.      valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;

i.        întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;

j.        îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;

k.      implementarea procedurilor de contabilitate;

l.        avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;

m.    asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;

n.      întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;

o.      orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA  a 2-a

           Management financiar

 

    Art. 93. (1)  Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    (2)  Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.

    (3)  Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.

 

    Art. 94. Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

 

    Art. 95. (1)  Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.

    (2)  Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administraţie.

 

6.3. Compartimentul administrativ

 

SECŢIUNEA  1

Organizare şi responsabilităţi

 

    Art. 96. (1)  Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.

    (2)  Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

 

    Art. 97. Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

a.       gestionarea bazei materiale;

b.      realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;

c.       întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

d.      realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;

e.       recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;

f.       înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare serviciului financiar;

g.      evidenţa consumului de materiale;

h.      punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;

i.        întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;

j.        orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

 

            SECŢIUNEA  a 2-a

          Management administrativ

 

    Art. 98. Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

    Art. 99. (1)  Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

    (2)  Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.

 

    Art. 100. (1)  Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către consiliul de administraţie.

    (2)  Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic al proprietăţii private.

 

    Art. 101. Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie.

 

 

6.4. Biblioteca şcolară sau centrul de documentare  şi informare

 

    Art. 102 (1)  În unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează biblioteca şcolară sau centrul de documentare şi informare.

    (2)  Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (3)  Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi pot funcţiona în orice unitate de învăţământ din învăţământul de stat, particular şi confesional prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar.

    (4)  Într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar.

    (5)  În situaţii excepţionale, bibliotecarul sau profesorul documentarist poate primi şi alte atribuţii din partea conducerii unităţii de învăţământ.

    (6)  În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning.

    (7)  Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a acorda asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, în perioada în care sunt suspendate cursurile şcolare, precum şi elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive medicale.

 

 

VII. ELEVII

 

     Acest regulament de organizare și funcționare internă, referitor la elevi, conţine dispozitii prevazute în Statutul elevilor, aprobat prin O.M. nr.4742 din 10.08.2016, privind:

Ø drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, denumiţi în continuare elevi, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

Ø drepturi egale ale cetăţenilor României şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare; De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, respectiv minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.

ØSancţiuni aplicate elevilor

ØÎndatoririle elevilor

ØÎncetarea calităţii de elev    

 

7.1. Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev

   

     Art. 103. Beneficiarii primari ai educaţiei sunt antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii.

 

    Art. 104. (1)  Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o unitate de învăţământ.

    (2)  Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor sau reprezentanţilor legali.

 

    Art. 105. (1)  Înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (2)  În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca urmare a unor probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii sau reprezentanţii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul.

    (3)  În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile de învăţământ vor consilia părinţii sau reprezentanţii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea nivelului dezvoltării atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras.

 

    Art. 106. Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

    Art. 107. 1)  Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.

    (2)  Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.

 

    Art. 108. (1)  Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

    (2)  Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

    (3)  În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.

    (4)  Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

    (5)  În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ.

    (6)  Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

    (7)  Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate.

    (8)  În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.

 

    Art. 109. (1)  La cererea scrisă a directorilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional.

    (2)  Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.

 

    Art. 110. Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, cu susţinerea, după caz, a examenelor de diferenţă, redobândind astfel calitatea de elev.

7.2. Îndatoririle/obligaţiile elevilor

    Art. 111. (1) Elevii au următoarele îndatoriri:

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii;

Ø  Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ şi în cadrul activităţilor educative extraşcolare. De asemenea, elevii trebuie să manifeste înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară (alţi elevi, părinţi/aparţinători, personalul unităţii de învăţământ). În caz contrar, sancţiunea aplicată va fi, de regulă, observaţia, cu excepţia abaterilor grave sau repetate, care intră în competenţa de analiză a Consiliului clasei / Consiliului profesoral.

Ø  Comportamentul civilizat al unui elev  presupune, la nivel minimal, adresarea salutului, manifestarea respectului faţă de cei din jur, fără note de agresivitate, folosirea unui limbaj decent şi adecvarea atitudinii generale la statutul de elev.

Ø  În incinta şcolii, la nivel minimal, ţinuta decentă a elevului se defineşte astfel: să nu aibă o vestimentaţie neconformă cu statutul de elev (bluze prea decoltate/transparente, fuste mai scurte de 10 cm deasupra genunchiului sau prea mulate pe corp, pantaloni rupţi / prea mulaţi pe corp, precum şi alte obiecte vestimentare care lasă expuse într-o manieră ostentativă anumite părţi ale corpului ori au un caracter provocator), un machiaj strident, accesorii şi frizuri extravagante, piercinguri vizibile, unghii tehnice etc.

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice;

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar;

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevii şi personalul unităţii de învăţământ;

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului elevului şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului;

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor şi a personalului din unitate;

p) de a respecta măsurile sanitare şi de protecţie în contextul epidemiologic al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 (anexa 2 din ROF):

Ø  igiena riguroasă a mâinilor

Ø  purtarea măştii de protecţie pe toată perioada atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ

Ø  limitarea contactului cu alţi elevi

Ø  păstrarea aceluiaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă;

Ø  respectarea circuitelor de funcţionale şi a zonelor de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică

 

7.3. Interdicţii

Art. 112. Elevilor le este interzis:

a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

d) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;

m) să invite/să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor.

n) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

o) Se interzice elevilor sa detina, sa consume si sa comercializeze, in perimetrul unitatii de invatamant si proximitatea acesteia, droguri, substante etnobotanice, tigari si bauturi energizante, seringi, obiecte ascutite sau altele care pot periclita sanatatea celor din jur.

 

Art. 113.(1) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute mai sus  (art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016), se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din acelaşi statut.

 

7.4. Sancţionarea elevilor

Art. 114. (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului regulament.

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

a) observaţie individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

 (5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. d) nu se pot aplica în învăţământul primar.

 

 

7.4.1. Sancţiuni

    Art. 115. (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ

    Art. 116. (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.

(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar.

    Art. 117.(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

    Art. 118.(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

(4) Corelația între îndatoriri/obligații și sancțiuni este prezentata în următorul tabel:

 

Nr. Crt.

Elevilor le este interzis, conform Statutului elevului, art. 15:

Sancţiuni

1.

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii – inclusiv manualele școlare aflate în proprietatea bibliotecii –, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.)

În funcţie de gravitatea faptei, se aplică una dintre sancţiunile prevăzute de Statutul elevului, art. 16-25 (observaţia individuală; mustrarea scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei.

 

Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/ distrugerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

 

În cazul pierderii/distrugerii manualelor școlare, procedura operațională specifică prevede modalitățile de recuperare a prejudiciului. Dacă fapta a fost săvârşită cu intenţie sau dacă elevul/părintele refuză să acopere prejudiciul constatat, se va aplica, după caz, una dintre sancţiunile de mai sus, prevăzute de Statutul elevului. Pentru refuzul înlocuirii manualului școlar pierdut/distrus, sancțiunea aplicabilă este mustrarea scrisă, care poate fi însoțită de scăderea notei la purtare.

2.

b) să introducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ preuniversitar materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane, să comită acte bullying/cyberbullyng;

 

În funcţie de gravitatea faptei, se aplică una dintre sancţiunile prevăzute de Statutul elevului, art. 16-25 (observaţia individuală; mustrarea scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei).

3.

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ

În funcţie de gravitatea faptei, se aplică una dintre sancţiunile prevăzute de Statutul elevului, art. 16-25 (observaţia individuală; mustrarea scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei).

4

d) să deţină sau să consume droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

 

Notă: se asimilează fumatului și consumului de țigări, inclusiv sub aspectul aplicării sancțiunilor corespunzătoare, utilizarea în incinta școlii a dispozitivelor de tip țigară electronică sau pentru inhalat abur produs prin încălzirea tutunului ori altele asemenea

 

Mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare, retragerea bursei, în funcţie de gravitatea faptei şi de nivelul de şcolarizare;

 

În cazul fumatului (interzis și prin Art. 229 al prezentului ROF), se aplică: observația individuală (primele două abateri); mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu câte 1 punct pentru fiecare abatere consemnată, începând cu a treia.

5

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ

 

Mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare, în funcţie de gravitatea faptei şi de nivelul de şcolarizare.

6

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;

Mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare, retragerea bursei, în funcţie de gravitatea faptei şi de nivelul de şcolarizare

7

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor: Elevii au obligaţia să intre la orele de curs fără telefoane mobile (sau să le depună, la începutul orei, într-un loc special prevăzut, de unde pot fi ridicate la finalul orei); prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv- educativ;

Se aplică:

-          observația individuală (la primele două abateri), elevul fiind obligat să pună telefonul în locul special amenajat, iar profesorul va consemna abatarea în fișa-tip, aflată în catalog.

 

-          în caz că elevul refuză să predea telefonul și continuă să îl folosească în timpul orei, se convocă consiliul clasei și se aplică mustrare scrisă, însoțită de scăderea notei la purtare cu câte 1 punct

 

-          mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu câte 1 punct pentru fiecare abatere consemnată, în fișa-tip, începând cu a treia.

8

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;

Mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare şi anunţarea organelor competente, la care se adaugă şi consecinţele prevăzute de lege.

9

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi și faţă de personalul unităţii de învăţământ, în mod repetitiv;

 

În funcţie de gravitatea faptei, se aplică una dintre sancţiunile prevăzute de Statutul elevului, art. 16-25 (observaţia individuală; mustrarea scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei).

10

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei, în mod constant;

În funcţie de gravitatea faptei, se aplică una dintre sancţiunile prevăzute de Statutul elevului, art. 18-25 (mustrarea scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei)

11

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de ROF;

Notă:

Elevul poate părăsi incinta școlii doar în baza unuia dintre următoarele documente:

- adeverință medicală eliberată/vizată de medicul școlii; - trimitere la medicul de familie, eliberată de cabinetul medical școlar;

- registrul special, aflat la portar, în care se consemnează (sub semnătura cadrului didactic care acordă permisiunea elevului, în cazul elevului minor) datele cerute de respectivul document, care trebuie completat și în cazul elevilor care părăsesc școala pe baza adeverinței/trimiterii de la cabinetul medical

În funcţie de gravitatea faptei, se aplică una dintre sancţiunile prevăzute de Statutul elevului, art. 18-25 (mustrarea scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei; mutarea disciplinară la o clasă paralelă din CNGS).

12

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;

Ȋn funcţie de gravitatea faptei, se aplică una dintre sancţiunile prevăzute de Statutul elevului, art. 16-25 (observaţia individuală; mustrarea scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei)

13

m) să invite/faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor.

În funcţie de gravitatea faptei, se aplică una dintre sancţiunile prevăzute de Statutul elevului, art. 16-25 (observaţia individuală; mustrarea scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei).

 

Alte abateri

 

14

să încalce regulile specifice, aferente laboratoarelor, sălilor/terenului de sport şi sălilor de clasă, stabilite prin documentele normative interne;

In funcţie de gravitatea faptei, se aplică una dintre sancţiunile prevăzute de Statutul elevului, art. 16-25 (observaţia individuală; mustrarea scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei);

15

să înregistreze activitatea didactică (conform prevederilor LEN – Statutul personalului didactic); prin excepţie de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic/conducerii şcolii (după caz), în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

 

Mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare la 7; mutarea disciplinară (însoţită de scăderea notei la purtare sub 7)

16

să fie implicaţi în acţiuni care aduc prejudicii bunului renume al şcolii, în special în presă, pe rețele de socializare etc.;

 

Mustrare scrisă cu posibilitatea scăderii notei la purtare (în funcţie de gravitatea faptei)

17

să fraudeze sau să încerce să fraudeze probele de evaluare (scrise, orale, practice – teme, proiecte etc.) aplicate la clasă;

În afara notării cu 1 pentru evaluarea respectivă, în cazul abaterilor repetate se va sesiza consiliul clasei pentru luarea unor măsuri disciplinare complementare

18

să aibă o ţinută indecentă, în sensul aspectelor descrise în prezentul ROF, la art. 120, alin. c;

Se aplică: observația individuală (primele două abateri); mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu câte 1 punct pentru fiecare abatere consemnată, începând cu a treia

19

să declare o falsă identitate către personalul şcolii și terți îndreptățiți legal să ceară date despre identitatea elevilor

Se aplică: observația individuală (la prima abatere); mustrare scrisă cu posibilitatea scăderii notei la purtare (pentru abateri subsecvente).

20

să simuleze în prezența colegilor/personalului/altor persoane aflate în incinta școlii acte de violență sau consumul de droguri/alte substanțe stupefiante, alcool, tutun

Se aplică: observaţia individuală sau mustrarea scrisă, cu posibilitatea scăderii notei la purtare, în cazul în care există abateri succesive sau fapta respectivă a determinat intervenția organelor abilitate (poliție, brigada antidrog etc.)

21

să comercializeze produse/obiecte/servicii de orice fel sau să pretindă bani/produse/obiecte în schimbul unor produse/servicii, cu excepția acțiunilor caritabile desfășurate în proiecte aprobate de conducere și coordonate de către profesori/părinți

Se aplică: observația individuală (la prima abatere, dacă gravitatea ei este considerată minoră de către Consiliul clasei sau Consiliul profesoral); mustrare scrisă cu posibilitatea scăderii notei la purtare (pentru abateri subsecvente sau pentru o primă abatere considerată gravă

22

să-și încheie activitatea școlară în (prin transfer, absolvire etc.) fără predarea la secretariat a fișei de lichidare de la biblioteca școlii, care atestă că elevul a restituit cărțile/materialele împrumutate

Elevului nu i se vor elibera actele de studii, în cazul absenței fișei de lichidare.

23.

să nu respecte măsurile privitoare la prevenirea şi combaterea infecţiei cu COVID-19

Se aplică: observația individuală (la prima abatere, dacă gravitatea ei este considerată minoră de către Consiliul clasei sau Consiliul profesoral); mustrare scrisă cu posibilitatea scăderii notei la purtare (pentru abateri subsecvente sau pentru o primă abatere considerată gravă

 

 • Observaţiile personalului didactic referitoare la abaterile elevilor de la prevederile prezentului ROF, precum şi de la cele ale altor normative sub incidenţa cărora se află elevii, vor fi consemnate sumar, de către cel care a sesizat abaterile, în ziua producerii lor (sau cel târziu a doua zi), într-o fişă-tip, care se regăseşte anexată la catalogul fiecărei clase. Abaterile grave trebuie aduse neîntârziat la cunoştinţa dirigintelui sau/şi a conducerii instituţiei.
 • Personalul nedidactic va lua legătura direct cu dirigintele sau cu conducerea şcolii pentru a semnala abaterile disciplinare ale elevilor.
 • Profesorul diriginte şi Consiliul clasei vor analiza, în vederea stabilirii măsurilor care se impun, abaterile consemnate în fişa-tip, precum şi cele semnalate de personalul nedidactic.

 

7.4.2. Anularea sancţiunii

 

Art. 119. (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la 114 alin. (4) lit. a)-e)  dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.

 

7.4.3. Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs

 

Art. 120. (1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

 

 

 

7.4.4. Pagube patrimoniale

 

Art. 121. (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective, la prețul pieței. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

 

7.4.5. Contestarea

 

Art. 122. (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 114-118, se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

 

7.5. Drepturile elevilor

Art. 123. (1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi şi cetăţeni.

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.

(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ.

 

7.5.1. Drepturi educaţionale

 

Art. 124.Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite;

c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici;

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;

i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi;

j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare;

n) dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe/clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei consiliului de administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare;

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor şi a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;

t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară;

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;

w) dreptul de a avea acces la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;

y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice;

bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;

cc) dreptul de a întrerupe/relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţare, în condiţiile legii;

ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ;

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.

gg) În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

Art. 125. (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă.

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale.

(5) În funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare.

Art. 126. În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la art. 116  lit. l), elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel:

a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal solicită, verbal, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

b) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la lit. c) este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit. prin consens de către cele două cadre didactice.

e) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.

f) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.

h) În situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.

7.5.2. Drepturi de asociere şi de exprimare

Art. 127. Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;

d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;

e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau administrativ;

f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, care constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

 

7.5.3. Drepturi sociale

 

Art. 128. (1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic;

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la lit. a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit. o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazdă;

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmamentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/a municipiului Bucureşti;

h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile competente;

i) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială (hrană, supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective;

k) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale pentru elevii cu performanţe şcolare înalte, precum şi pentru elevii cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat;

l) dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional de către stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;

m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;

n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii;

o) dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate, bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la lit. l), conform legii.

(2) În vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la alin. (1) lit. e):

a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii;

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii;

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii;

d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor, în condiţiile legii;

e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;

f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în condiţiile legii.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat.

 

7.5.4. Alte drepturi

 

Art. 129. Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii;

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;

d) dreptul de a beneficia de un "Ghid al elevului", elaborat de consiliul judeţean al elevilor, cu avizul Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre consiliul elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi la alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate; inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ poate susţine financiar publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile;

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu.

Art. 130. Unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea şi informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate.

 

7.6. Recompensarea elevilor

 

Art. 131. (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;

d) premii, diplome, medalii;

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate;

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar.

(2) performanţa elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a consiliului şcolar al elevilor.

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda:

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

(5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă:

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ;

b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

(7) Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea.

Art. 132. (1) Elevii din unităţile de învăţământ de stat beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat.

(2)La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor;

 

7.7. Consiliul şcolar al elevilor

 

7.7.1. Reprezentarea elevilor în consiliul şcolar al elevilor

 

Art. 133. (1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.

(2) În fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul şcolar al elevilor, format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă.

 

7.7.2. Modul de organizare

 

Art. 134. (1) Consiliul şcolar al elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar, la nivelul unităţii de învăţământ.

(2) Prin consiliul şcolar al elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.

(3) Consiliul şcolar al elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.

(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea deciziilor consiliului şcolar al elevilor.

(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea consiliului şcolar al elevilor, prin punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea biroului executiv şi a adunării generale a respectivului consiliu şcolar al elevilor. Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a afecta derularea activităţilor educaţionale.

 

 

 

7.7.3. Atribuţiile consiliului şcolar al elevilor

 

Art. 135.  Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:

a) reprezintă interesele elevilor şi transmite consiliului de administraţie, directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia;

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii;

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadrele didactice;

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;

f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc.;

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea;

h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ preuniversitar;

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în care posturile sunt vacante;

l) desemnează un membru observator pentru consiliul de administraţie, conform legii;

m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în consiliul de administraţie;

n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui consiliului şcolar al elevilor, în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, comisia de prevenire şi combatere a violenţei şi orice altă comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii;

o) Consiliul şcolar al elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative extraşcolare realizate.

 

7.7.4. Adunarea generală a consiliului şcolar al elevilor

 

Art. 136. (1) Forul decizional al consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este adunarea generală.

(2) Adunarea generală a consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarea structură:

a) preşedinte;

b) vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;

c) secretar;

d) membri: reprezentanţii claselor.

(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează biroul executiv.

 

7.7.5. Preşedintele consiliului şcolar al elevilor

 

Art. 137. (1) Elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret şi liber exprimat biroul executiv al consiliului şcolar al elevilor.

(2) Pentru unităţile de învăţământ care au doar clase din învăţământul primar şi gimnazial, biroul executiv este ales dintre elevii claselor a VII-a-a VIII-a.

(3) Preşedintele consiliului şcolar al elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. În funcţie de tematica anunţată, preşedintele consiliului şcolar al elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale consiliului de administraţie.

 (3) Membrii consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar au datoria de a prezenta consiliului de administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.

 

7.8. Activitatea educativă extraşcolară

 

    Art. 138. Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

 

    Art. 139. (1)  Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în afara orelor de curs.

    (2)  Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

 

    Art. 140. (1)  Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.

    (2)  Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

    (3)  Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de antepreşcolari/preşcolari/elevi, de către educator-puericultor/educatoare/învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul preşcolar/primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

    (4)  Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilor şi ale asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, ale reprezentanţilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.

    (5)  Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (6)  Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta unităţii de învăţământ se derulează conform prevederilor prezentului regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat la începutul anului şcolar.

    (7)  Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

 

    Art. 141. Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii de învăţământ este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.

 

            7.9. Evaluarea elevilor

 

            SECŢIUNEA  1

Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare

 

    Art. 142. Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învăţarea, orientarea şi optimizarea acesteia.

 

    Art. 143. (1)  Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

    (2)  În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.

    (3)  Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.

 

    Art. 144. (1)  Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.

    (2)  La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

    Art. 145. (1)  Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:

a)      evaluări orale;

b)      teste, lucrări scrise;

c)      experimente şi activităţi practice;

d)     referate;

e)      proiecte;

f)       probe practice;

g)      alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării/inspectoratele şcolare.

 

    (2)  În învăţământul primar, la clasele I-IV, în cel secundar şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.

 

    Art. 146. Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a curriculumului naţional.

 

    Art. 147. (1)  Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

a.       aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare;

b.      calificative la clasele I-IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate;

c.       note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal.

 

    (2)  Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul/data“ sau „Nota/data“, cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii, şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.

    (3)  Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/concursurilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.

 

    Art. 148. (1)  Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii sau reprezentanţii legali.

    (2)  Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

    (3)  În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se pot comunica şi în limba de predare de către cadrul didactic.

    (4)  Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.

    (5)  În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.

    (6)  Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

    (7)  Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele pentru desfăşurare a acestora se stabilesc de către direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

    (8)  Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.

 

    Art. 149. (1)  La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor.

    (2)  La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.

    (3)  La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.

 

    Art. 150. (1)  La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.

    (2)  La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

    (3)  Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

    (4)  La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M + T)/4“, unde „M“ reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T“ reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

    (5)  Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.

    (6)  Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie.

    (7)  În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.

    (8)  Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează similar mediei generale a unei discipline.

 

    Art. 151. (1)  La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.

    (2)  Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.

    (3)  Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniu de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

a)      progresul sau regresul elevului;

b)      raportul efort-performanţă realizată;

c)      creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;

d)     realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.

 

    Art. 152. (1)  În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină se consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar.

    (2)  În învăţământul secundar inferior şi secundar superior şi postliceal, mediile semestriale şi anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor.

 

    Art. 153. (1)  Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.

    (2)  Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul“ sau „scutit medical în anul şcolar“, specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.

    (3)  Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.

    (4)  Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc.

 

    Art. 154. Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru centrele naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ situate în apropierea acestor structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia şcolară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităţilor de învăţământ de care aceştia aparţin. În cazul în care şcolarizarea se realizează în unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la unităţile de învăţământ de care elevii aparţin, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.

 

    Art. 155. Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

    Art 156. (1)  Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient“, iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul „Suficient“.

   

        Art. 157. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

    a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective;

    b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;

    c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

    d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;

    e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor, sau nu au calificativele/mediile  semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

 

    Art. 158. (1)  Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală.

    (2)  Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

    (3)  Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia şcolară.

 

    Art. 159. (1)  Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificativul „Insuficient“/medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două discipline de studiu.

    (2)  În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:

    a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;

    b) elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două module.

 

    (3)  Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

    (4)  Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi o sesiune specială de examene de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului.

 

    Art. 160. (1)  Sunt declaraţi repetenţi:

    a) elevii care au obţinut calificativul „Insuficient“/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 119 alin. (4);

    b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual „Insuficient“/media anuală mai mică de 6,00;

    c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială prevăzută la art. 119 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situaţie de corigenţă;

    d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină/un modul;

    e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ“, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de trei ani“.

 

    (2)  La sfârşitul clasei pregătitoare şi al clasei I elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe parcursul anului şcolar, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul anului şcolar următor, într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de un învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar împreună cu un specialist de la centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.

 

    Art. 161. (1)  Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la o altă unitate de învăţământ.

    (2)  Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată.

    (3)  În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.

    (4)  Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învăţământul postliceal care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară se poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă.

 

    Art. 162. (1)  După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar.

    (2)  Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.

    (3)  Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

    (4)  Comisia de reexaminare se numeşte prin decizie a directorului şi este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

 

    Art. 163. (1)  Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.

    (2)  Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se face numai din materia acelui semestru.

    (3)  Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.

    (4)  Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obţinute la examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.

    (5)  În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective.

    (6)  Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.

    (7)  În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. În situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei la sfârşitul semestrului al II-lea devin medii anuale pentru disciplina respectivă.

    (8)  În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opţionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală.

    (9)  În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi.

 

    Art. 164. (1)  Obligaţia de a frecventa cursurile la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere, şi la forma de învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.

    (2)  Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au finalizat învăţământul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul „A doua şansă“, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

    Art. 165. (1)  Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.

    (2)  Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora solicită şcolarizarea.

    (3)  Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.

    (4)  Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar.

    (5)  Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.

    (6)  În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.

    (7)  Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii sau reprezentanţii legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar către compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea dosarului.

    (8)  În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).

    (9)  În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată - note, absenţe etc.

    (10)  În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.

    (11)  În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost  parcurse ori promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

    (12)  Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele sau reprezentantul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.

    (13)  Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere în limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la solicitarea acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor sau reprezentanţilor legali. Înscrierea în învăţământul preuniversitar se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (10)-(12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului „A doua şansă“, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în limba română.

    (14)  Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învăţământul obligatoriu din România.

    (15)  Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România.

    (16)  Prin excepţie de la prevederile alin (1)-(12), în Legii nr. 356/2007 pentru aderarea României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994, elevilor români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional naţional, li se recunosc şi li se echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin direcţia cu atribuţii în domeniul şcolilor europene, notele/calificativele obţinute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare,

 

    Art. 166. (1)  Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.

    (2)  În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.

 

    Art. 167.  (1)  Consiliile profesorale din unitatea de învăţământ validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00, calificative mai puţin de „Bine“.

    (2)  Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor sau reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.

    (3)  Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

    (4)  Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/ reprezentantului legal sau al elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute deLegea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    SECŢIUNEA  a 2-a

    Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ

   

Art. 168. (1)  Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:

a.       examen de corigenţă;

b.      examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;

c.       examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene;

d.      examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a.

 

    (2)  Organizarea în unităţile de învăţământ a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau profesional, inclusiv învăţământ profesional şi tehnic dual, precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (3)  Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învăţământului primar. În situaţia în care părintele, tutorele sau reprezentantul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte de vârsta stabilită prin lege, după caz, conform normelor în vigoare, cadrul didactic de la grupa de învăţământ preşcolar pe care a frecventat-o copilul sau centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, pentru copiii care se întorc din străinătate, realizează evaluarea nivelului de dezvoltare al acestora.

    (4)  Fac excepţie de la prevederile alin. (3) unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care pot organiza testări ale nivelului cunoaşterii limbii de predare, în cazul în care numărul candidaţilor la înscrierea în clasa pregătitoare depăşeşte numărul de locuri, în baza metodologiei de înscriere în învăţământul primar aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (5)  Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare este permisă pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice, în baza metodologiei de înscriere în învăţământul primar aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

    (6)  Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în următoarele situaţii:

    a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite;

    b) pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice;

    c) pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de cunoaştere a limbii respective.

 

    (7)  Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe al limbii respective.

    (8)  În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea, de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, a diplomei menţionate la alin. (7), părintele/reprezentantul legal al candidatului poate depune o adeverinţă care să ateste promovarea examenului, eliberată de respectiva instituţie/organizaţie.

 

    Art. 169. Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare.

 

    Art. 170. La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta nu se acordă reexaminare.

 

    Art. 171. (1)  Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală.

    (2)  Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii comisiei pentru curriculum.

    (3)  Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi.

    (4)  Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.

    (5)  La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, după caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.

    (6)  Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară.

 

    Art. 172. (1)  Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul primirii subiectelor de către elev. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

    (2)  Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic - elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

    (3)  Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.

    (4)  Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei de examen.

    (5)  La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral, fiecare examinator acordă calificativul său; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei doi examinatori.

 

    Art. 173. (1)  Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen dacă obţine cel puţin calificativul „Suficient“/media 5,00.

    (2)  Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient“/media 5,00.

    (3)  Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.

    (4)  La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al II-lea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru,  media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

 

    Art. 174. (1)  Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar.

    (2)  În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.

 

    Art. 175. (1)  Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 134 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afişare.

    (2)  Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ.

    (3)  În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

    (4)  Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 134 alin. (2).

    (5)  Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.

    (6)  Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral.

 

    Art. 176. După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.

 

 

7.10. Transferul elevilor

 

    Art. 177. Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul.

 

    Art. 178. Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

 

    Art. 179. (1)  În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar, gimnazial, elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiunea de studiu.

        (2)  În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiunea de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim.

 

    Art. 180. (1)  Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională se realizează astfel:

    a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predarea intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine un test de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă;

    b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ în care elevul se transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de învăţământ;

    (2)  Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unităţii de învăţământ de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii deînvăţământ.

    (3)  Elevii din secţiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei nonlingvistice vor susţine examen de diferenţă în vacanţa intersemestrială.

 

    Art. 181. (1)  Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Pentru anul școlar 2020-2021, transferul copiilor și al elevilor se va realiza în perioada 25 august-7 septembrie 2020.

    (2)  Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.

    (3)  Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:

a.       la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate

b.      în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;

c.       la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;

d.      de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;

e.       în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

    Art. 182. Gemenii, tripleţii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

 

    Art. 183.

    (1)  Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament.

    (2)  Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare;

   

    Art. 184. (1)  Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers.

    (2)  Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului şi de către consilierul şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, cu acordul părinţilor sau  al reprezentanţilor legali.

 

    Art. 185. După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

 

 

 

 

 

 

 

VIII. EVALUAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

8.1. Dispoziţii generale

   

     Art. 186. Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

    a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;

    b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

 

     Art. 187. (1)  Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora.

    (2)  Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.

    (3)  În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:

a)      îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare;

b)      îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.

 

    (4)  Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente.

 

          8.2. Evaluarea internă a calităţii educaţiei

 

    Art. 188. (1)  Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.

    (2)  Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.

 

    Art. 189. (1)  În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).

    (2)  Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

    (3)  Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

 

 

    Art. 190. (1)  Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

    (2)  Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    (3)  Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ.

 

            8.3. Evaluarea externă a calităţii educaţiei

 

    Art. 191. (1)  O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

    (2)  Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu prevederile legale,  de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

    (3)  Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.

    (4)  Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor legale.

    (5)  În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.

 

IX. PARTENERII EDUCAŢIONALI

   

9.1. Drepturile părinţilor sau reprezentanţilor legali

 

    Art.192.(1)Părinţii sau reprezentanţii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului sunt parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ.

    (2)  Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.

    (3)  Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-şcoală.

 

    Art. 193.(1)  Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.

    (2)  Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil.

 

     Art. 194.(1)  Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:

    a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

    b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

    c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;

    d) participă la întâlnirile programate cu învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte;

    e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.

 

  (2) Ȋn contextul epidemiologic al epidemiei de COVID-19 accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

(3) Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.

 

    (4)  Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor sau reprezentanţilor legali în unităţile de învăţământ.

 

Art. 195.Părinţii sau reprezentanţii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.

 

Art. 196.(1)  Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de învăţământ implicat, educatorul-puericultor/ educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte. Părintele/ Reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.

    (2)  În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.

 

9.2. Îndatoririle părinţilor sau reprezentanţilor legali

 

Art. 197. (1)  Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului până la finalizarea studiilor.

    (2)  Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.

    (3)  Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

    (4)  Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ.

    (5)  Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui sau a reprezentantului legal va fi consemnată în caietul educatorului-puericultor/educatoarei/ învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.

    (6)  Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.

    (7)  Părintele sau reprezentantul legal al preşcolarului sau al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

    (8)  Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate.

    (9)  Dispoziţiile alin. (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la unitatea de învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi siguranţei în incinta unităţii de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa pregătitoare, se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

    (10)  Părintele sau reprezentantul legal al antepreşcolarului/ preşcolarului sau al elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susţine pe acesta în activitatea de învăţare desfăşurată, inclusiv în activitatea de învăţare realizată prin  intermediul tehnologiei şi al internetului, şi de a colabora cu personalul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestei activităţi.

     (11) Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

Sfaturi utile pentru părinţii: 

   - Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul coronavirus; 

   - Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei; 

   - Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale; 

   - Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; 

   - Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar; 

   - Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acesteia; 

   - Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii); 

   - Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc.); 

   - Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală; 

   - În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală; 

   - În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz. 

    Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. 

    Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii. 

    Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate. 

    Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii: 

    Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

    Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

    Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină. 

 

    Art. 198. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

 

    Art. 191. Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor/elevilor.

 

9.3. Adunarea generală a părinţilor

 

    Art. 199. (1)  Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiunea de studiu.

    (2)  Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.

    (3)  În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv.

 

    Art. 200. (1)  Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatorul-puericultor/educator/învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

    (2)  Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.

 

9.4. Comitetul de părinţi

 

    Art. 201. (1)  În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi.

    (2)  Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de educatorul-puericultor/educatoare/învăţător/ institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.

    (3)  Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

    (4)  Comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru învăţământul antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorului diriginte.

    (5)  Comitetul de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale reprezentanţilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.

 

Art. 202. Comitetul de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:

    a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanţilor legali;

    b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul grupei/clasei şi al unităţii de învăţământ;

    c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul şcolar;

    d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a clasei şi unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;

    e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatorul-puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ, conform hotărârii adunării generale;

    f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;

    g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;

    h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.

 

    Art. 203. Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale reprezentanţilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin acestea, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

 

    Art. 204. (1)  În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ şi a grupei/clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.

    (2)  Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi sau reprezentanţi legali.

    (3)  Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.

 

9.5. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi

 

Art. 205.(1)  La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor.

    (2)  Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.

    (3)  Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.

    (4)  La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui asociaţia de părinţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind  asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia.

 

Art. 206. (1)  Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

    (2)  Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.

    (3)  Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor sau reprezentanţilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.

    (4)  Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.

    (5)  Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.

    (6)  Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al consiliului reprezentativ al părinţilor.

    (7)  În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

 

Art. 207. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

    a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;

    b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;

    c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;

    d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;

    e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

    f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;

    g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanţii legali, pe teme educaţionale;

    h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

    i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

    j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;

    k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;

    l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;

    m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în internate şi în cantine;

    n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala după şcoală“.

 

Art. 208. (1)  Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate care vor fi utilizate pentru:

    a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;

    b) acordarea de premii şi de burse elevilor;

    c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

    d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

    e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

 

    (2)  Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

 

9.6. Contractul educaţional

 

Art. 209. (1)  Unitatea de învăţământ încheie cu părinţii sau reprezentanţii legali, în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

    (2)  Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa la prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului de părinţi al unităţii de învăţământ.

 

    Art. 210. (1)  Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ.

    (2)  Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

 

    Art. 211. (1)  Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele sau reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

    (2)  Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau reprezentant legal, altul pentru unitatea de învăţământ, şi îşi produce efectele de la data semnării.

    (3)  Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional.

    (4)  Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

 

9.7. Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unităţile de învăţământ şi alţi parteneri educaţionali

 

Art. 212. Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ.

 

Art. 213. Unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

 

Art. 214. Unităţile de învăţământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea, pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.

 

Art. 215. Unităţile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau pentru accelerarea învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul „Şcoala după şcoală“.

 

Art. 216. (1)  Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ.

    (2)  Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

    (3)  Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învăţământ.

 

Art. 217. (1)  Unitatea de învăţământ încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ.

    (2)  Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    (3)  În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.

    (4)  Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.

    (5)  Unităţile de învăţământ pot încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective.

    (6)  Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.

 

 

X. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

 

Art. 218. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

 

Art. 219. (1)  În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    (2)  În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

 

Art. 220. (1)  În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.

    (2)  În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

 

Art. 221. (1)  În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ sunt obligate ca, pe baza acestuia şi a dispoziţiilor legale în vigoare, să aprobe propriile regulamente de organizare şi funcţionare.

    (2)  La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern se respectă şi prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

Art. 222. Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe ale R.O.F. al SGAE:

 

Anexa nr. 1 Lista comisiilor de lucru care funcţioneaza la nivelul SGCM

Comisii cu caracter permanent

 1. Comisia pentru curriculum;
 2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
 3. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
 4. Comisia pentru controlul managerial intern;
 5. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

 

Comisii cu caracter ocazional

1. Comisia de întocmire a orarului şcolii și a 

     graficului suplinirilor

2. Comisia de orientare școlară și profesională

3. Comisia de acordare a burselor, rechizitelor și ajutorului social

4. Comisia pentru dezvoltare profesională şi  

evoluţie în cariera didactică;

5. Comisia pentru combaterea absenteismului şi  abandonului şcolar

6. Comisia ,,Crucea roşie” și respectarea       normelor de igienă școlară, cu atribtii in aplicarea masurilor de prim ajutor

7. Comisia pentru încadrarea și salarizarea personalului

8. Comisia paritară

9. Comisia: Consiliere, orientare și activităţi extraşcolare

10. Comisia pentru achiziţii publice

11. Comisia pentru inventariere si casare, clasare şi valorificare a materialelor rezultate a obiectelor de inventar si mijloacelor fixe

12. Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar

13. Comisia pentru actualizarea site-ului scolii si comunicare virtuala

14. Comisia pentru mentorat

15. Comisia pentru întocmirea serviciului pe şcoală

16. Comisia de etică

17. Grupul de lucru limba și comunicare, om și societate, stiințele ale naturii.

18. Comisie revizuire PDI, ROF, RI

19. Grupul de acţiune antibullying

 

Anexa nr. 2 Modelul contractului educaţional

 

Anexa nr 3. Securitatea şcolii şi protecţia elevilor

§  Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

§  Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii

§  Intrarea principală a şcolii este închisă pe tot parcursul programului de cursuri.

§  Elevii trebuie să fie sfătuiţi să respecte distanţarea fizică şi să nu accepte abordarea de către orice persoană necunoscută. Ei vor trebui să aducă la cunoştinţa cadrelor didactice orice faptă, situaţie care ar putea pune în pericol securitatea şcolii sau a lor.

§  Orice colet, scrisoare, pachet lăsate de persoane străine şcolii vor fi înmânate persoanal cadrelor didactice.

§  Pentru creșterea siguranței în școală, elevii pot purta ca semn distinctiv un ecuson.

§  Elevii şi cadrele didactice trebuie să fie informaţi asupra numărului de telefon unic de intervenție în caz de extremă urgenţă: 112.

§  Semestrial se organizează exerciţii de simulare a evacuării clădirii în caz de calamităţi.

§  Pază care asigură  pe sistem video pe  timp de zi/ noapte si muncitorul unității de învățământ.

 

Anexa nr. 4 Anexele privind normele SSM si PSI – conform contractului

 

Anexa nr. 5 Paza pe timp de noapte-se face video-audio

 

Anexa nr. 6 Procedurile care fac parte din prezentul regulament:

a)      procedura privind siguranta elevilor, cadrelor didactice si intregului personal al scolii

b)      procedura privind serviciul pe scoala al cadrelor didactice

c)      procedura privind servicii medicale de urgenta

d)     procedura de asigurare a suplinirii cadrelor didactice

e)      procedura de interventie in cazul situatiilor de violenta (forma usoara, forma grava)

f)       procedura de acordare a burselor

g)      procedura privind monitorizarea și combaterea absenteismului

h)      procedură de intervenţie în caz de accidentări sau răniri

i)        procedurile pe compartimente de lucru

Anexa nr. 7 Schema procedurii de utilizare în şcoli a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de MEN

 

 

 

 

Anexa nr. 8 Model de proces verbal pentru profesorul de serviciu

 

 

 

PROCES VERBAL

Ȋncheiat azi, ……………… , …………………………………………………….. cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală de către următoarele cadre didactice:

·         Ȋntre orele 7,30 - 11,10

- parter: ......................................................

- curte: ........................................................

 • Ȋntre orele 12,00 – la sfârșitul programului

              - parter: .........................................................

              - curte: ...........................................................

Menţionez că:

·         La ora 7.30 erau un număr de ………… cataloage.

·         Programul de astăzi s-a desfăşurat normal, fără incidente /abateri disciplinare;

·         Ȋn pauza ……………………………. s-au semnalat de către doamna/domnul profesor ……………………………………………………... următoarele:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Profesorul responsabil cu închiderea cataloagelor este .....................................................

La ora 15,00 am constatat ca erau un numar de ………… cataloage şi lipseau cataloagele de la clasele …………………………. .

 

 

 

 

 


de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

 

I. Alegerea scenariului

 

1. Până la data de 10 septembrie, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura şi resursele umane ale unităţii de învăţământ, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, prevăzute în ghidul din anexa nr. 1 a Ordinul 5487/1494/2020.

 

 

 

 

 

 

Scenariul 1

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie

 

Scenariul 2

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a  cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie
şi
Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu  cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie

 

Scenariul 3

Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online

 

II. Pregătirea unităţii de învăţământ, înainte de deschidere

 

1. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Ordinul 5487/1494/2020, conducerea Şcolii Gimnaziale Ady Endre are în vedere următoarele aspecte: 

   a) organizarea spaţiilor - săli de clasă - astfel încât aşezarea băncilor să asigure distanţarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situaţia în care distanţarea fizică nu poate fi asigurată; 

   b) stabilirea circuitelor funcţionale; 

   c) organizarea spaţiilor de recreere; 

   d) evaluarea necesarului de resurse umane; 

   e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie; 

   f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal. 

2. Înainte de începutul anului şcolar, unitatea de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei cu atribuţii în triajul epidemiologic. 

 

III. Măsuri de protecţie în unitatea de învăţământ, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2

 

1. Principiile generale care stau la baza normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în contextul epidemiei cu noul coronavirus sunt protecţia individuală, protecţia colectivă, combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a virusului şi izolarea persoanelor bolnave şi contaminate. 

 

2. Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ: 

   - Igiena riguroasă a mâinilor; 

   - Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ; 

   - Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ; 

   - Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă; 

   - Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă; 

   - În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă; 

   - Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2; 

   - Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei; 

 

3. Asigurarea coordonării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 

 

1. Conducerea unităţii de învăţământ va desemna un responsabil, dintre angajaţii unităţii de învăţământ, care coordonează activităţile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratul şcolar judeţen, direcţiei de sănătate publică, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai CJCCI. 

 

 

4. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice 

   

a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică. 

    La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecţie. 

    Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 

   

b) Organizarea sălilor de clasă 

    Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele: 

   - Eliminarea mobilierului care nu este necesar; 

   - Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă; 

   - Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); 

   - Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă; 

   - Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 

    Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; 

    Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă"; 

    Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor; 

    Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

    Este interzis schimbul de obiecte personale; 

    Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea; 

    Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei; 

    Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare; 

    Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ. 

    Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior. 

  

c) Organizarea grupurilor sanitare 

    Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării fizice; 

    Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar); Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă; 

    Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-şi spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil); 

    Se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă etc.); 

    Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie); 

    Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 

   

d) Organizarea cancelariei 

    Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii: 

   - la intrarea în cancelarie; 

   - la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; 

    Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane; 

   e) Organizarea curţii şcolii 

    Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică; 

    Spaţiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jeturi de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ; 

    Curtea şcolii va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea începerii cursurilor. 

  

 3. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ 

    Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate din unitatea de învăţământ; 

    Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.); 

    Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.); 

    Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială; 

    Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.); 

    Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. 

    Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 

    După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 

    Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

   

4. Organizarea programului şcolar 

   a) Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze. 

   

b) Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor 

    Intervalele aferente recreaţiilor vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil; 

    Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite; 

    Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanţării fizice; 

    Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt); 

    Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi dezinfectate; 

    Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanţiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;